Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 21 Tilsynsmyndighet med mer

Petroleumstilsynet fører tilsyn med at de kravene som er gitt i sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd.
Petroleumstilsynet fatter de enkeltvedtakene som er nødvendige for å gjennomføre bestemmelser som er gitt i denne forskriften. Enkeltvedtak som er fattet av Petroleumstilsynet i medhold av denne forskriften, kan påklages til Arbeids- og sosialdepartementet.
Petroleumstilsynet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften når det foreligger særlige forhold. Dersom unntaket kan ha betydning for sikkerheten og arbeidsmiljøet, skal en uttalelse fra arbeidstakernes tillitsvalgte legges ved søknaden om unntak.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

For kommentarer om unntak vises det til veiledningen til rammeforskriften § 70.