Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 77 Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner

Den ansvarlige skal sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk så raskt som mulig ved fare- og ulykkessituasjoner slik at
 1. rett varsel blir gitt umiddelbart,
 2. faresituasjoner ikke utvikler seg til ulykkessituasjoner. Ved ulykkessituasjoner skal det settes i verk bekjempelsestiltak. Bekjempelsestiltak for å begrense akutt forurensning skal iverksettes så nær utslippskilden som mulig,
 3. personell kan reddes i ulykkessituasjoner,
 4. personellet på innretningen kan evakueres raskt og effektivt til enhver tid,
 5. tilstanden kan normaliseres når utviklingen av en fare- og ulykkessituasjon er stanset, blant annet ved å overvåke og sanere forurensningen og restaurere miljøet, og dermed gjenopprette tilstanden slik den var før fare- og ulykkessituasjonen. Det skal settes kriterier for normalisering av det ytre miljøet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

Med å gi rett varsel som nevnt i bokstav a, menes varsling av blant annet
 1. innretningens sentrale kontrollrom eller en annen sentral funksjon,
 2. Hovedredningssentralen,
 3. ett eller flere ledd i operatørens beredskapsorganisasjon,
 4. entreprenørers beredskapsorganisasjoner,
 5. andre rettighetshavere og avtalepartnere ved avtale om samordnede beredskapsressurser eller ved felles bruk av produksjons- og/eller transportsystem.
Omfanget av varslingen vil være avhengig av den aktuelle situasjonen. Hovedredningssentralen som nevnt i denne veiledningen bokstav b, ivaretar viderevarsling av instanser som disponerer nasjonale beredskapsressurser. Dette omfatter blant annet viderevarsling av Kystverket, som ivaretar den statlige beredskapen mot akutt forurensning. For informasjon, se også innretningsforskriften § 18.
For å oppfylle kravet til varsling av brønnkontrollhendelser bør Norsk olje og gass retningslinje nr. 135 brukes.
Kravet til redning som nevnt i bokstav c, innebærer at den ansvarlige skal kunne
 1. lokalisere savnet personell ved hjelp av systemer for personellkontroll,
 2. bringe personell til sikkert område på fartøy, innretning eller på land,
 3. gi skadet personell livreddende førstehjelp og medisinsk behandling på egen innretning, beredskapsfartøyet eller andre innretninger.
Kravet til redning innebærer også at MOB-båtsystemer har eget mannskap. For informasjon, se innretningsforskriften § 41.
Kravet til evakuering som nevnt i bokstav d, innebærer at evakueringstiltakene er slik at de gir høyest mulig sannsynlighet for at personellet kan evakueres fra et utsatt til et sikkert område på innretningen, og eventuelt videre til sikre områder på fartøy, andre innretninger eller på land. For sykt og skadet personell innebærer kravet at transporten til den landbaserte helsetjenesten foregår på en forsvarlig måte. For informasjon, se også innretningsforskriften § 44.
For å oppfylle kravet til evakuering som nevnt i bokstav d, bør standarden NORSOK U-100N kapittel 9.5 brukes for dykkere under trykk.
Kravet til normalisering som nevnt i bokstav e, innebærer også at
 1. skadet eller sykt personell gis nødvendig behandling og pleie som medisinsk behandling på land og oppfølging av fysiske og psykiske seinskader, og at pårørende gis nødvendig informasjon, omsorg og oppfølging etter større ulykker,
 2. skader på innretningen og reservoaret stabiliseres og korrigeres,
 3. driften av innretningen gjenopptas.

Equinor – Veslefrikk A og B – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 19. juni 2019

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

COSL Drilling - COSLPromoter - Styring av beredskap, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 10. november 2017

Avvik

ConocoPhillips - Styring av beredskap

Publisert: 14. april 2017

Avvik

Statoil - Grane - Beredskap

Publisert: 17. januar 2017

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Gorilla VI - Styring av risiko

Publisert: 15. april 2015

Avvik

Tilsynsrapport - Statoil - Statfjord C - Beredskap

Publisert: 6. mars 2015

Avvik

North Atlantic Drilling - West Venture - Beredskap, boring og brønnteknologi

Publisert: 14. november 2014

Avvik

Statoil - Troll A - Beredskapsstyring

Publisert: 30. juni 2014

Avvik

Statoil - Norne FPSO - Beredskapsstyring

Publisert: 8. mai 2014

Avvik