Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 61 Utslipp til luft

Operatøren må ha tillatelse til utslipp til luft etter forurensningsloven kapittel 3.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Operatøren må ha tillatelse til petroleumsvirksomhet etter forurensningsloven kapittel 3 fra Miljødirektoratet. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven behandles i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36, og det fastsettes gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling i tilknytning til søknader om tillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 36.
I forskriftene er det gitt generelle krav til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen som gjelder for alle operatører. Tillatelsene etter forurensningsloven vil normalt inneholde vilkår som er spesifikke og tilpasset den enkelte aktivitet. I forurensningsforskriften kapittel 36 er det gitt nærmere bestemmelser om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Miljødirektoratet har beskrevet ytterligere forventninger til innholdet i søknader og forventet saksbehandlingstid i Retningslinjer for søknader om petroleumsvirksomhet til havs, TA-2847-2011. I forurensningsforskriften kapittel 39 er det gitt bestemmelser for gebyr for arbeid med tillatelser.
Valg av utbyggingsløsning kan ha stor betydning for miljøpåvirkningen fra virksomheten. Ved nye utbygginger og oppgraderinger av eksisterende innretninger bør operatørene i god tid før valg av og beslutning om utbyggingsløsninger foreligger, informere Miljødirektoratet om sine vurderinger av beste tilgjengelige teknikker, i henhold til rammeforskriften § 11 og innretningsforskriften §§ 4 og 5. Dette gjelder uavhengig av om utbyggingen omfattes av kravet om konsekvensutredninger.
Energianlegg med en samlet nominell tilført termisk effekt på 50 MW og større er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 36 del IV, som implementerer industriutslippsdirektivet (IED), direktiv 2010/75/.
Det følger av forurensningsforskriften kapittel 36 at beste tilgjengelige teknikker (BAT – Best Available Techniques) skal legges til grunn ved utforming av vilkår i tillatelser i medhold av forurensningsloven. Hva som anses som BAT og tilhørende utslippsnivåer, framgår av kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1442 for store forbrenningsanlegg.
Utslipp av CO2 fra forbrenning eller andre kvotepliktige aktiviteter i henhold til klimakvoteforskriften § 1-1 reguleres gjennom en særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp.