Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 38 Støy

Arbeidsgiveren skal sikre at ingen arbeidstakere utsettes for hørselskadelig støy. Grenseverdier for hørselskadelig støy er for daglig støyeksponering LEX12h = 83 dB og for toppverdi av lydtrykknivå LpC,peak = 130 dB.
Tiltaksverdi for eksponering er LEX12h = 80 dB(A) og LpCpeak = 130 dBC. Dersom tiltaksverdien overskrides, skal det vurderes risikoreduserende tiltak.
Det skal gjennomføres faglig kvalifiserte risikovurderinger, jf. styringsforskriften § 18. Disse skal dekke alle forhold som har betydning for å klarlegge helse- og sikkerhetsrisiko knyttet til eksponering for støy.
Arbeidet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at arbeidstakerne beskyttes mot støy og slik at støybelastningen reduseres så langt det er mulig. Tiltak skal gjøres ved kilden så langt det er mulig med hensyn til den tekniske utviklingen, eller ved at støyeksponeringen på annen måte begrenses i varighet og intensitet. Dette innebærer også at arbeidet skal tilrettelegges med tilstrekkelige støyfrie perioder.
Arbeidsgiveren skal sikre at arbeidstakere og verneombud får løpende informasjon og opplæring om aktuell risiko i forbindelse med støy dersom arbeidstakerne utsettes for støy som er lik eller overskrider LEX12h = 80 dB eller LpC,peak = 130 dB.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

Tiltaksverdi som omtalt i denne paragrafen erstatter ikke, men må sees i sammenheng med, krav til risikoreduksjon, jf. rammeforskriften § 11.
Risikovurderingen som nevnt i tredje ledd, bør særlig ta hensyn til:
 1. eksponeringens nivå, type og varighet og eksponering for impulsstøy som slag og smell,
 2. virkning på helsen og sikkerheten til arbeidstakere som er særlig risikoutsatt,
 3. enhver virkning på arbeidstakernes helse og sikkerhet som skyldes samvirkning mellom støy og kjemiske stoffer og mellom støy og vibrasjoner i arbeidet, så langt det er mulig,
 4. indirekte virkninger på arbeidstakernes helse og sikkerhet som skyldes støyens virkning på oppfatningen av varselsignaler eller andre lyder som må kunne høres for å redusere risiko for ulykker,
 5. produsentens informasjon om støynivået på arbeidsutstyret,
 6. om det finnes alternativt arbeidsutstyr som gir lavere støyeksponering,
 7. eksponering for støy utover vanlig arbeidstid som faller inn under arbeidsgiverens ansvar,
 8. relevante opplysninger fra helseundersøkelser, og andre offentliggjorte opplysninger, så langt det er mulig, og
 9. tilgjengeligheten av hørselsvern med tilstrekkelig dempning.
Informasjon og opplæring til arbeidstakerne som nevnt i femte ledd, bør særlig omfatte:
 1. risikovurderingen som er foretatt og de tiltak som er iverksatt,
 2. grenseverdiene og tiltaksverdiene,
 3. måleresultatene,
 4. når det er behov for å bruke hørselsvern og opplæring i riktig bruk,
 5. risiko knyttet til støy og hvordan tegn på hørselsskader kan oppdages og hvordan de skal rapporteres,
 6. under hvilke vilkår de har rett til helseundersøkelse og formålet med undersøkelsen,
 7. sikre arbeidsmetoder som begrenser støyeksponeringen mest mulig, og
 8. risikoen for helseskade som bruken av arbeidsutstyret kan medføre.

Pålegg - Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Publisert: 29. mars 2019

Avvik

Pålegg til Prosafe - Safe Zephyrus - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Seadrill - West Elara - Beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 20. juli 2018

Avvik

Equinor - Gina Krog - Materialhåndtering, arbeidsmiljø, teknisk sikkerhet og barrierer

Publisert: 28. juni 2018

Avvik

Equinor - Statfjord C - Oppfølging av forutsetninger i levetidssamtykke

Publisert: 25. juni 2018

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 8. juni 2018

Avvik

Rowan og Lundin Arbeidsmiljø og boring brønn

Publisert: 14. mars 2018

Avvik

Statoil - Snorre B - Tverrfaglig tilsyn

Publisert: 11. januar 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks A - Arbeidsmiljørisiko og levetidsforlengelse

Publisert: 13. mai 2016

Avvik

Statoil - Statfjord C - Styring av arbeidsmiljø

Publisert: 29. desember 2015

Avvik