Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 36 Kjemisk helsefare

Arbeidsgiveren skal sikre at helseskadelig kjemisk eksponering ved lagring, bruk, håndtering og avhending av kjemikalier, og ved arbeidsoperasjoner og prosesser som avgir kjemiske komponenter, unngås.
Tiltaksverdiene og grenseverdiene i forskrift om tiltaks- og grenseverdier skal korrigeres med en sikkerhetsfaktor på 0,6 for en arbeidsperiode på 12 timer, og for personer som befinner seg under forhøyet trykk, gjelder en sikkerhetsfaktor på 0,2 med unntak for CO og CO2.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

For å unngå eksponering som nevnt i første ledd, bør forskrift om utførelse av arbeid kapittel 5 om varmt arbeid brukes.
For CO og CO2 som nevnt i andre ledd, bør standarden NORSOK U-100N kapittel 5.2.3.2 og 5.2.3.3 brukes. I tillegg bør det tas spesielt hensyn til mulig frigjøring av helseskadelige kjemiske stoffer fra materialer under høyt trykk.
For informasjon, se også innretningsforskriften § 15.

Gassco - Draupner S og E - Beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 28. august 2019

Avvik

Wintershall og Odfjell Drilling - Brage - Bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 27. juni 2019

Avvik

Equinor – Veslefrikk A og B – Materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 19. juni 2019

Avvik

Rowan og Lundin Arbeidsmiljø og boring brønn

Publisert: 14. mars 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

Statoil - Statfjord - Sikker senfase

Publisert: 11. april 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks A - Arbeidsmiljørisiko og levetidsforlengelse

Publisert: 13. mai 2016

Avvik

Statoil - Statfjord C - Styring av arbeidsmiljø

Publisert: 29. desember 2015

Avvik

Statoil - Heimdal - Kran og løfteoperasjoner, boring, styring av vedlikehold og arbeidsmiljø

Publisert: 12. august 2015

Avvik

COSL Drilling - COSL Pioneer - Logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 7. mai 2014

Avvik