Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 33 Tilrettelegging av arbeid

Arbeidsgiveren skal sikre at arbeidet legges til rette slik at helseskadelig eksponering og uheldige fysiske og psykiske belastninger unngås for den enkelte arbeidstakeren, og slik at sannsynligheten for feilhandlinger som kan føre til fare- og ulykkessituasjoner, reduseres.
Tilretteleggingen skal gjøres ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av akutte og langvarige påvirkninger fra de ulike arbeidsmiljøfaktorene, og ut fra en vurdering av hvordan teknologi og organisasjon påvirker mulighetene for å arbeide sikkert.
Arbeidet skal tilrettelegges slik at det tas tilstrekkelig hensyn til arbeidstakernes muligheter, begrensninger og behov for en meningsfylt arbeidssituasjon, jf. § 35.
Arbeidet skal planlegges slik at mest mulig arbeid blir utført på dagtid, og slik at arbeidstakerne sikres nødvendig restitusjon og hvile.
Arbeidsgiveren skal redusere uheldige belastningsforhold og fare for skader og ulykker på grunnlag av gjennomførte analyser, kartlegginger og innhentede opplysninger om arbeidstakernes egen opplevelse av risiko- og belastningsforhold knyttet til arbeidet.
Paragraf sist endret: 1. februar 2019

Tilretteleggingen som nevnt i første ledd, bør blant annet ta hensyn til behovet for individuell tilpasning, deriblant arbeidsevne og alder. Jf. også innretningsforskriften kapittel IV og styringsforskriften § 18 og § 19.
Med helseskadelig eksponering og uheldige belastninger som nevnt i første ledd menes eksponering og belastninger som følge av ergonomiske forhold, kjemisk påvirkning, stråling, støy, vibrasjoner, klimatiske forhold og psykososiale forhold. Forhold som kan påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet kan være samspillet mellom krav til arbeidsytelse, arbeidstakerens opplevelse av kontroll med eget arbeid og sosial støtte i arbeidsmiljøet.
For å unngå helseskadelig eksponering som nevnt i første ledd, bør det velges tiltak eller løsninger på det høyeste av disse nivåene:
  1. eliminering av årsakene til eksponeringen,
  2. tekniske tiltak som reduserer sannsynligheten for eksponering,
  3. tekniske tiltak som reduserer eksponering,
  4. operasjonelle tiltak som reduserer eksponering.
Tilretteleggingen som nevnt i første og andre ledd, bør være en kontinuerlig prosess der både arbeidsgiverne og arbeidstakerne søker å forbedre arbeidsmiljøet, jf. også styringsforskriften § 23.
Tilrettelegging av arbeidet bør basere seg på tilgjengelig kunnskap om menneskets egenskaper og behov, slik at samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon optimaliseres, jf. styringsforskriften § 13. Ved slik tilrettelegging bør standarden ISO 6385 brukes.
Kravet om å utføre mest mulig arbeid på dagtid som nevnt i fjerde ledd, innebærer blant annet at nattarbeid begrenses til oppgaver og funksjoner som er nødvendige for å opprettholde forsvarlig virksomhet.
Kravet om nødvendig restitusjon og hvile som nevnt i fjerde ledd, innebærer blant annet at alt personell får sove uforstyrret og normalt alene, jf. også § 19, og at nødvendig transport i oppholdsperioden, deriblant helikoptertransport, foregår i arbeidstiden.
For arbeid i høyden bør kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid brukes.
For arbeid i tanker vises det til relevante bestemmelser i forskrifter til arbeidsmiljøloven, fastsatt 6. desember 2011.
Formålet med bestemmelsen er å hindre en uheldig utvikling som gjør at arbeidstakeren ikke sikres tilstrekkelig restitusjon og hvile, noe som kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser.

Equinor – Veslefrikk A og B – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 19. juni 2019

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - boliginnretning

Publisert: 12. april 2019

Avvik

Point Resources - Ringhorne - Styring av helserisiko i arbeidsmiljø

Publisert: 24. juli 2018

Avvik

Equinor - Statfjord C - Oppfølging av forutsetninger i levetidssamtykke

Publisert: 25. juni 2018

Avvik

Equinor/Prosafe - Safe Scandinavia - Beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

Pålegg til Transocean - Transocean Spitsbergen - Beredskap og logistikk

Publisert: 21. mars 2018

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Logistikk Arbeid i høyden og Arbeidstakermedvirkning

Publisert: 3. mai 2017

Avvik

Wintershall - Brage - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 5. januar 2016

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Gorilla VI - Styring av risiko

Publisert: 15. april 2015

Avvik

Statoil - Snorre A - Kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold for løfteutstyr

Publisert: 27. oktober 2014

Avvik