Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 23 Trening og øvelser

Den ansvarlige skal sikre at det utføres nødvendig trening og nødvendige øvelser, slik at personellet til enhver tid er i stand til å håndtere operasjonelle forstyrrelser og fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måte.
Operatøren skal, gjennom øvelser, verifisere at alle ytelseskravene for beredskap mot akutt forurensning er oppfylt, og at beredskapsressursene som er forutsatt brukt, er operative og tilgjengelige. Verifikasjonen skal være gjennomført før den planlagte aktiviteten starter. Dokumentasjonen skal kunne legges fram på forespørsel fra myndighetene.
Paragraf sist endret: 1. januar 2016

Med nødvendig trening og nødvendige øvelser som nevnt i første ledd, menes blant annet at personellet gjennomfører trening og øvelser som gjelder den innretningen der arbeidet skal utføres.
For å oppfylle kravet til trening og øvelser bør
  1. simulatortrening brukes for overvåkings- og kontrollfunksjoner,
  2. de som har beredskapsfunksjoner, trene på sine beredskapsoppgaver minst én gang i løpet av oppholdsperioden. Alle som deltar i beredskapsledelse og samarbeid om beredskap mot akutt forurensning, bør trene på sine beredskapsfunksjoner minst én gang i året.
    En beredskapsøvelse som omfatter alt personell på innretningen, bør utføres minst én gang i løpet av en oppholdsperiode. Mønstrings- og evakueringsrutiner bør inngå som en del av grunnlaget for øvelsen. Det bør gjennomføres minst én årlig øvelse for beredskapsledelsen og for personell som ivaretar samarbeid om beredskap mot akutt forurensning. Øvelser tilknyttet samarbeid om beredskap mot akutt forurensning bør omfatte ferdighetstrening i de enkelte beredskapsfunksjoner og samtrening mellom operatørselskapet og eventuelle avtaleparter. Resultatet av øvelsen bør evalueres.
    Ved bruk av innleide innretninger eller fartøy bør det på et tidlig tidspunkt holdes en øvelse i henhold til en samordnet beredskapsplan for entreprenøren og operatøren. Ved bruk av samme innretning over en lengre, sammenhengende periode bør det holdes en større årlig øvelse som involverer enhets- og områderessurser, relevante eksterne ressurser, operatørens og entreprenørens beredskapsorganisasjoner på land, og tilsynsmyndighetene,
  3. standarden NORSOK U-100N kapittel 9.2 brukes for bemannede undervannsoperasjoner,
  4. standarden NORSOK D-010 kapittel 4.2.6, 4.2.7, 4.9.1, 4.9.2, 5.5.2, 6.5.2, 7.5.2, 9.3.5, 10.5.2, 11.5.2, 12.5.2, 13.5.2, 13.7.2 og 14.5.2 brukes for bore- og brønnaktiviteter, med følgende tillegg: IOGPs retningslinje 501 og 502 bør brukes ved simulatortrening. Det bør også utføres trening og øvelser i brønnkontroll på land og om bord på innretningene i henhold til IOGPs retningslinje 628 om brønnkontrollscenarioer. I boreorganisasjonene bør det utføres regelmessige øvelser i brønnkontroll. Øvelsene bør blant annet omfatte simulering av brønnspark, volumkontrollutfordringer og utstyrssvikt som er relatert til utblåsingssikringen. Resultatene av øvelsene bør evalueres.
Verifikasjon gjennomføres i henhold til rammeforskriften § 19 første ledd andre punktum og andre ledd.

SUT-tilsyn – AKOFS – Akofs Seafarer - elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. mars 2020

Avvik

Equinor – Aasta Hansteen SPAR FPSO - styring av materialhåndtering, beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2019

Avvik

Pålegg - Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Publisert: 29. mars 2019

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

Pålegg til Transocean - Transocean Spitsbergen - Beredskap og logistikk

Publisert: 21. mars 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

Saipem - Scarabeo 5 - Gransking av brann

Publisert: 10. mai 2017

Avvik

Teekay Petrojarl - Barrierestyring

Publisert: 22. juli 2016

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Viking - Logistikk og beredskap

Publisert: 8. april 2016

Avvik

Transocean Offshore ltd - Transocean Arctic - Beredskapsstyring og arbeidsmiljø

Publisert: 10. mars 2016

Avvik