Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 22 Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven

Ledere og andre med ansvar for beslutninger som berører arbeidsmiljøet, skal gis samme opplæring som medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud.
Den enkelte arbeidstakeren og lederen skal gis opplæring i arbeidsmiljøfaktorer som er av betydning for utføringen av arbeidet.
Ledere med direkte ansvar for arbeid med radioaktive kilder skal ha teoretisk og praktisk strålevernutdanning.
Arbeidstakerne skal gis nødvendig opplæring i sikkerhet og helsemessige forhold, og opplæringen skal foregå i arbeidstiden. Det skal settes kriterier for hva som er nødvendig opplæring.
Opplæring som nevnt i fjerde ledd, skal gis ved tilsetting, overflytting eller endring av arbeidsoppgaver, innføring av nytt arbeidsutstyr eller endringer av utstyret og ved innføring av ny teknologi som gjelder den enkeltes arbeidsplass eller arbeidsoppgaver.
Opplæringen skal tilpasses endret eller ny risiko i virksomheten og gjentas når det er nødvendig.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For opplæring som nevnt i første ledd, vises det til relevante bestemmelser om verneombud og arbeidsmiljøutvalg i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Forskriften gjelder, med de begrensninger som fremkommer av forskriften direkte, også for petroleumsvirksomheten. Det vises for øvrig til forskriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.
Opplæringen som nevnt i andre ledd, bør omfatte forhold som er av betydning for den totale arbeidsbelastningen for den enkelte, jf. § 33.
For å oppfylle kravet til strålevernutdanningen som nevnt i tredje ledd, bør utdanningskravene fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet brukes. Med radioaktive kilder menes stoffer som sender ut alfa-, beta- og gammastråling.
For krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg vises det til relevante bestemmelser i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Forskriften gjelder, med de begrensninger som fremkommer av forskriften direkte, også for petroleumsvirksomheten. Det vises for øvrig til forskriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.

Seadrill - West Elara - Beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 20. juli 2018

Avvik

Rowan og Lundin Arbeidsmiljø og boring brønn

Publisert: 14. mars 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

COSL Drilling - COSLPromoter - Styring av beredskap, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 10. november 2017

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Viking - Logistikk og beredskap

Publisert: 8. april 2016

Avvik

Floatel International - Floatel Superior - Beredskap og risikoutsatte grupper

Publisert: 14. oktober 2015

Avvik

Statoil - Heimdal - Kran og løfteoperasjoner, boring, styring av vedlikehold og arbeidsmiljø

Publisert: 12. august 2015

Avvik

Saipem - Scarabeo 8 - Gransking av mann over bord-hendelse

Publisert: 23. april 2015

Avvik

Talisman - Gyda - Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 14. oktober 2014

Avvik