Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 47 Vedlikeholdsprogram

Sviktmodi som kan utgjøre en helse-, miljø- eller sikkerhetsrisiko, jf. § 46, skal forebygges systematisk ved hjelp av et vedlikeholdsprogram.
I programmet skal det inngå aktiviteter for overvåking av ytelse og teknisk tilstand, som sikrer at sviktmodi som er under utvikling eller har inntrådt, blir identifisert og korrigert.
Programmet skal også inneholde aktiviteter for overvåking og kontroll av sviktmekanismer som kan føre til slike sviktmodi.
Paragraf sist endret: 1. januar 2017

Vedlikeholdsprogrammet kan bestå av delprogrammer for inspeksjon, prøving, forebyggende vedlikehold og liknende, jf. § 45.
Kravet til forebygging som nevnt i første ledd, innebærer også at programmene skal foreligge ved oppstart, jf. § 20 andre ledd bokstav b. Ved utarbeiding av vedlikeholdsprogrammet som nevnt i første ledd, kan standardene NORSOK Z-008, NS-EN ISO 20815:2008 vedlegg I og NEK IEC 60300-3-11 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
For aktiviteter som nevnt i andre og tredje ledd, bør følgende brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet:
  1. standardene ISO 13702 vedlegg C5 og IEC 61508, og Norsk olje og gass’ retningslinje 070 brukes for sikkerhetssystemer,
  2. nødavstengingssystemet verifiseres i henhold til sikkerhetsintegritetsnivåene som er satt ut fra standarden IEC 61508 og Norsk olje og gass’ retningslinje 070. For anlegg som ikke er omfattet av denne standarden og denne retningslinjen, bør funksjonsevne verifiseres ved en fullskala funksjonsprøve minst én gang i året. Prøven bør omfatte alle deler av sikkerhetsfunksjonen, inklusive lukking av ventiler. Prøven bør også omfatte måling av innvendig lekkasje gjennom stengt ventil. Registrering av anleggets eller utstyrets funksjon i situasjoner der funksjonen utløses eller tas i bruk, kan erstatte prøving av anlegget eller utstyret,
  3. standarden NORSOK N-005 brukes for tilstandskontroll av konstruksjoner og maritime systemer. Se også § 50,
  4. standarden NORSOK Z-006 brukes for preservering,
  5. det foretas tilstandskontroll minst én gang i året av stigerør med innfestinger og andre spesielt utsatte deler av rørledningssystemet. Der det er flere rørledningssystemer med identiske bruksegenskaper, kan denne kontrollen foretas på et representativt utvalg,
  6. standarden NORSOK R-003N vedleggene G og H brukes for vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap,
  7. standardene NORSOK D-010 kapittel 4.2.3, 4.2.4 og tabell 15.9, ISO 10417 og ISO 10423 kapittel 9 brukes for brønnkontroll- og brønnintervensjonsutstyr, brønnsikringsventiler og ventiltrær, med følgende tillegg: kravet i forskriftens andre ledd omfatter også tilstanden til barriereelementer og trykkintegriteten i brønner,
  8. standarden IEC 61892 brukes for elektriske anlegg med tilhørende utstyr.
Retningslinjen DNV-RP-G101 kan brukes ved etablering av inspeksjonsprogram for prosessanlegg og hjelpesystemer.

Okea – Draugen – Pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. juli 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - Logistikk og vedlikeholdsstyring

Publisert: 2. juli 2019

Avvik

Equinor – Veslefrikk A og B – Materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 19. juni 2019

Avvik

Aker BP - Alvheim FPSO - Elektriske anlegg

Publisert: 26. april 2019

Avvik

AS Norske Shell - Draugen - Barrierestyring

Publisert: 23. april 2018

Avvik

Statoil - Åsgard A - Materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr og stillaser

Publisert: 23. mars 2018

Avvik

Pålegg til Transocean - Transocean Spitsbergen - Beredskap og logistikk

Publisert: 21. mars 2018

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Gransking av hendelse med fallende Eagle rørhåndteringskran

Publisert: 31. august 2017

Avvik

Saipem - Scarabeo 5 - Gransking av brann

Publisert: 10. mai 2017

Avvik

Rowan Norway - Rowan Gorilla VI - Vedlikeholdsstyring, logistikk, boring og brønnteknologi og beredskap

Publisert: 17. juli 2014

Avvik