Hopp til hovedinnhold
Regelverk

Arbeidsmiljøforskriftene

Forskrifter til arbeidsmiljøloven er fastsatt av Arbeidsdepartementet og håndhevet av Arbeidstilsynet og Ptil på sine respektive myndighetsområder.

Kravene i arbeidsmiljøforskriftene må ivaretas som en integrert del av kravene i det helhetlige helse-, miljø- og sikkerhetsregelverket for petroleumsvirksomheten for øvrig.

Følgende arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft 1.1.2013 (alle lenker til Lovdata):

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskriften stiller krav til medvirkning, risikovurdering, opplæring, informasjon, planlegging og tilrettelegging av arbeidet både før en aktivitet starter og mens den pågår.

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

Forskriften stiller krav til blant annet utforming og innretning av arbeidsplassen. Forskriften er relevant for de fleste virksomheter – også for utleiere av arbeidslokaler og inneholder også bestemmelser for spesielle risikoområder.

Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om administrative ordninger)

Forskriften gjelder utøving av offentlig myndighet og administrative ordninger i tilknytning til bedriftshelsetjeneste, regionale verneombud, sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet.

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

Forskriften stiller krav til arbeidet for støy, vibrasjoner, stråling og kjemikalier.

Gjeldende administrative normer for forurensninger i arbeidsatmosfære er nå forskriftsfestet. Forskriften inneholder liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper). Verdiene fremgår av vedlegg til forskriften.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier  (produsentforskriften)

Forskriften retter seg mot den som produserer, importerer, markedsfører osv. produkter som omfattes av forskriften, men retter seg ikke mot arbeidsgiver.

Her kan du lese veileder om kontroll og overvåking i arbeidslivet.

;