To spørsmål opptar oss mer enn noe annet:

 • Hvordan kan vi kartlegge risiko?
 • Og viktigst, hvordan kan vi styre risiko?

Identifisering av risiko, med tilhørende forståelse av mulige ulykkesscenarier og -konsekvenser, er utgangspunktet for alt sikkerhetsarbeid.

Risikoforståelse er nødvendig for å

 • Forebygge ulykker
 • Etablere en hensiktsmessig beredskap
 • Redusere usikkerhet

Risiko er ikke en statisk og iboende egenskap ved en gitt aktivitet, som det ikke er mulig å påvirke. Risiko utvikler seg over tid, blant annet i takt med:

 • Aktiviteter som gjennomføres
 • Iverksetting av tiltak
 • Læring fra ulykker
 • Feil og suksesser
 • Anvendelse av ny teknologi
 • Utvikling av arbeidsmetoder
 • Oppdatering av regelverk
 • Oppfølgingsaktiviteter både i næringens og myndighetenes regi

Risikoanalyser

Risikoanalyser er beslutningsstøtteverktøy som inngår som en del av grunnlaget for å styre risiko. Gjennom risikoanalyser og utredninger søker en å skaffe seg mest mulig kunnskap om virksomheten, også kunnskap om kunnskapsmangler.

En søker å forstå hvordan en farlig situasjon kan oppstå og utvikle seg, med den hensikt å iverksette de mest relevante tiltak der de kan bli mest effektive for å:

 • Unngå at det som er en risiko kan bli til en reell ulykke, og
 • Begrense konsekvensene av en eventuell ulykke.

Risikoanalyser må nødvendigvis bygge på noen forutsetninger og vurderinger som i varierende grad vil være understøttet av erfaring, kunnskap, vitenskapelige metoder og forventninger til fremtiden. Det er derfor avgjørende å ha innsikt i hva en risikoanalyse bygger på og begrensningene i risikoanalysene.

Som en del av dette må vi klargjøre hva vi vet og hva vi ikke vet, hva som er historie, og hva som er vurderinger av fremtiden, samt hvilke muligheter vi har for å påvirke, slik at aktivitetene kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Fokus på resultatene eller tallene som genereres gjennom risikoanalyser, må heller ikke overskygge hva som er hensikten med å vurdere disse størrelsene i utgangspunktet: å skaffe nødvendig kunnskap for å kontrollere risiko i hver enkelt virksomhet. En risikoanalyseprosess øker risikoforståelsen med tanke på å iverksette risikoreduserende tiltak.

Hva er risiko?

Den tradisjonelle måten å fremstille risiko på i en analysesammenheng, der risiko fremstilles som sannsynlighet x konsekvens ved bruk av ulike risikotall eller risikokategorier, kan i enkelte sammenhenger være hensiktsmessige for å sammenligne risikoer og for å få et perspektiv på hva som representerer en større eller mindre risiko ved aktiviteten.

Men for å kunne forstå, forvalte og styre aktiviteter og virksomheter er dette en for snever og begrensende måte å definere risiko på.

Basert på dette kan risiko defineres slik: 

Med risiko menes konsekvensene av virksomheten med tilhørende usikkerhet.

Kvantitative eller kvalitative analyser, vurderinger eller ytringer om denne usikkerheten, og dermed risikoen, må alltid sees i forhold til hvem som gjennomfører analysen. Usikkerheten er noens usikkerhet om hva konsekvensene vil bli.