"En bok om læring" er en essens av arbeidet i hovedprosjektet, og inneholder sentrale innsikter om læring formidlet på en lettfattelig måte. Temaheftet inneholder en rekke eksempler og spørsmål til diskusjon og refleksjon, og retter seg mot alle aktører i næringen.

Målet er at boken bidrar til at aktørene finner gode læringsløsninger, med utgangspunkt i egne ambisjoner og egne vurderinger. Boken gir derfor ingen enkle forklaringer eller oppskrifter på læring, men er ment å utfordre, engasjere og stimulere til refleksjon og handling.

Kultur og system for læring

Inspirasjonsboken er en del av prosjektet "Kultur og system for læring", et tverrfaglig prosjekt i samarbeid med SINTEF.

Forskning og litteratur på temaet læring har tradisjonelt vært koblet til læring etter ulykker. Vi ønsket å se mer på hvordan kunnskap og læring er ivaretatt til enhver tid og inn i et mer proaktivt spor, ikke bare noe man tar tak i etter en hendelse.

Læringsbegrepet brukes ikke direkte i HMS-regelverket, men kommer indirekte inn gjennom regelverkets krav om styring, kontinuerlig forbedring, det å ha sentrale prosesser og prosedyrer på plass, krav til kompetanse og medvirkning, krav om at kunnskap skal gjøres kjent og tas i bruk, og det å utvikle god HMS-kultur.

Med bakgrunn i dette ønsket vi å utvikle en felles forståelse av begrepet organisatorisk læring, og å synliggjøre hvordan vi i Ptil tenker om og tilnærmer oss læring.

Publikasjonen har tidligere vært utgitt som en trykksak men er i dag kun tilgjengelig som PDF, se under.