Krav om utvikling

Nå øker tempoet i petroleumsvirksomheten igjen. Olje- og gassprisene har gitt rekordoverskudd, skatteordninger sørger for full fart i utbyggingen av nye felt og det er kamp om kompetansen. Styringssignalet fra regjeringen er at bransjen skal utvikles, ikke avvikles.

Samtidig møter næringen stadig strengere krav – både fra politisk hold og
fra samfunnet for øvrig – knyttet til klima, bærekraft og energiomstilling.

Flere selskaper har lagt strategier for endring – og jobber seg inn på nye
områder. De satser på fornybar energi, lavutslippsløsninger og klimatiltak som CO2-fangst og -lagring.

Endringene i bransjen påvirker også Ptil. Vår ekspertise kommer nå til nytte
på nye områder, som havvind og CO2-fangst og -lagring. Samtidig følger vi nøye med på bransjens omstillingsarbeid, for å forsikre oss om at prioriteringene som blir gjort, ikke går ut over sikkerheten.

Vårt årlige Hovedtema er et viktig signal til næringen, og utgangspunkt for
diskusjoner og tiltak for forbedring. Her oppsummerer vi arbeidet med årets
Hovedtema og ser på hvilken effekt det har hatt.

Du får også presentert vårt Hovedtema for 2022, Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet. Dette er et tema som er svært relevant, enten det er snakk om framtiden for olje og gass eller utviklingen av nye energiområder.

Vil du lese flere reportasjer? 

Her kan du lese flere reportasjer fra Dialog. Du finner det og som PDf i vedlegg under. 

Ønsker du å motta Dialog i trykt versjon? Send en e-post til Margrethe Hervik og oppgi hvor mange eksemplarer du ønsker.