Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer. 

Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV.

Norsk sokkel:

NAV 13-06.05: Melding om yrkesskade eller yrkessykdom i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs 

Landanlegg:

NAV 13-07.05: Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium 

Personskadestatistikk

Vi fører årlig statistikken som omfatter alle rapporterte personskader vi mottar. Kriterier for innrapportering er død, alvorlig personskade, arbeidsuførhet med fravær eller medisinsk behandling. Førstehjelpsskader og fritidsskader inngår ikke i figurer og tabeller. 

Ved publisering av statistikk over yrkesskader brukes arbeidstimer som normaliseringsdata. I praksis betyr det at vår statistikk over yrkesskader presenteres som antall skader per million arbeidstimer. 

Kun de alvorlige personskadene er blant indikatorene i Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Alvorlig personskade er definert i veiledningen til styringsforskriften § 31.