El-ulykker med personskader på petroleumsanlegg skal i hvert enkelt tilfelle meldes til Petroleumstilsynet, jf. styringsforskriften § 31.

1. Virksomheten
I denne kolonnen føres navn på virksomheten hvor ulykken skjedde.

2. Melder
I denne kolonnen føres navn, telefonnummer og e-postadresse til personen som melder om ulykken

3. Personopplysninger
Dersom den skadede er ansatt i en virksomhet oppgis virksomhetens navn. Yrke og yrkesskade oppgis dersom ulykken skjedde i utøvelsen av et yrke. Sykefravær oppgis i antall dager. Dersom dette ikke er klart når skjemaet fylles ut , ettersendes denne opplysningen senere.

4. Fakta om ulykkesstedet
Fakta om ulykkesstedet utfylles så nøyaktig som mulig. Under rubrikken ’sted’ føres i hvilken type anlegg ulykken skjedde (Ledningsanlegg, kabelanlegg, nettstasjon m.v.). Dersom andre forhold kan ha hatt betydning for ulykken (lysforhold, regn- eller snøvær m.v.) føres dette under punkt g.

5. Årsaksforhold

a) Under dette punktet oppgis hvilken aktivitet den skadede bedrev da ulykken oppsto (montasje, betjening, måling, revisjon, inspeksjon, annet arbeid, fritidsaktivitet m.v.).

b) Årsaken til ulykken beskrives ut fra antagelser dersom etterforskningen ikke er avsluttet (brudd på fsl eller fsh, materialsvikt, uaktsomhet, uvitenhet m.v.). Husk at dersom elektrofagmann eller en instruert person blir utsatt for en ulykke er det meget sjelden at årsaken kan karakteriseres som uaktsomhet. I de aller fleste tilfellene vil årsaken kunne tilbakeføres til brudd på en eller flere bestemmelser i fsl eller fsh.

c) Under dette punktet oppgis hva som var den direkte årsaken til ulykken, f.eks. manglende bruk av egnet verktøy/verneutstyr. Dette punktet vil først og fremst være aktuelt å fylle ut dersom årsaken til ulykken var brudd på fsl eller fsh.

d) Dersom det oppstod materielle skader på anlegget angis omfanget av disse under dette punktet.

e) Under dette punktet gis en kort beskrivelse av ulykkesforholdet. En mer omfattende beskrivelse kan eventuelt ettersendes når forholdene rundt ulykken er mer klarlagt.