Vi har opprettet ulike databaser for å kunne registrere og systematisere opplysninger om hendelser i forbindelse med petroleumsvirksomheten. Innenfor bemannede undervannsoperasjoner er databasen DSYS etablert.  

NORSOK U-100 skjema og Aktivitetsrapport sendes til oss på e-post til postboks@ptil.no.

Rapportering av personskader

Personskader i forbindelse med dykking rapporteres på skjema som ligger i Melding om yrkesskade, yrkessykdom og mulig arbeidsbetinget sykdom (ref. styringsforskriften § 31 og § 32) og meldingsskjema i NORSOK U-100, Annex A.

Aktivitetsrapport

I henhold til styringsforskriftens § 35 og § 33 skal operatøren innen 14 dager etter utgangen av hvert halvår sende en aktivitetsrapport til oss.

Det skal fylles ut ett aktivitetsrapportskjema for hver dykkeinstallasjon og dykkesel­skap som har deltatt i den bemannede undervannsoperasjonen. Operatører som har fått samtykke, skal sende aktivitetsrapport selv om det ikke er utført operasjoner i perioden samtykket er gitt for.

Aktivitetsrapportskjema (word)