Vi har opprettet ulike databaser for å kunne registrere og systematisere opplysninger om hendelser i forbindelse med petroleumsvirksomheten. Innenfor bemannede undervannsoperasjoner er databasen DSYS etablert.  

Rapportering av personskader

Personskader rapporteres på NAVs eget skjema og meldingsskjema i vedlegg NORSOK U-100 (ref. veiledning til styringsforskriften § 31).

NAV 13-06.05 - Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs

NORSOK U-100

Aktivitetsrapport

I henhold til styringsforskriftens § 35 skal operatøren innen 14 dager etter utgangen av hvert halvår sende en aktivitetsrapport til oss.

Det skal fylles ut ett aktivitetsrapportskjema for hver dykkeinstallasjon og dykkesel­skap som har deltatt i den bemannede undervannsoperasjonen.

Klikk her for å åpne aktivitetsrapportskjema (word)