Hopp til hovedinnhold
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

Sikkerhet og sikring må sees i sammenheng

Innretninger til havs Foto: Anne Lise Norheim
Helhetlig risikoforståelse og god barrierestyring er fundamentet for god sikkerhet og sikring i usikre tider, mener Finn Carlsen, fagdirektør i Petroleumstilsynet (Ptil).

Helhetlig risikoforståelse og god barrierestyring er fundamentet for god sikkerhet og sikring i usikre tider, mener Finn Carlsen, fagdirektør i Petroleumstilsynet (Ptil).

  • Sikring
  • Risikostyring

Krigen i Ukraina har alvorlige konsekvenser for energiforsyningen i Europa, og gassleveransen fra Norge er viktigere enn noen gang. Trusselnivået er endret for lang tid framover, og næringen og myndighetene må tilpasse sine tiltak og prioriteringer til en ny virkelighet. 

Dette er noe av bakgrunnen for Ptils Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig. 

Ptil har en sentral rolle som tilsynsmyndighet med sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Ansvaret gjelder også for områdene sikring og IKT-sikkerhet.  

- Petroleumsnæringen har så langt gjort en svært god jobb med sikkerhet og sikring, sier Finn Carlsen, fagdirektør i Ptil. 

Han er imidlertid opptatt av at det tenkes helhetlig rundt risikobildet, for at Norge skal fortsette å være en stabil leverandør av gass til Europa. 

- Selskapene må se sikkerhet og sikring i sammenheng. Vedlikehold og revisjonsstanser må blant annet gjennomføres som planlagt. Samtidig må selskapene ha god nok kapasitet og kompetanse til å håndtere uønskede situasjoner, både i forhold til ikke-intenderte hendelser og bevisste angrep. 

- Dronehendelsene fra fjoråret er et eksempel på at sikkerhetsbildet kan endre seg raskt, og at vi som næring må være forberedt på det.

Finn Carlsen, fagdirektør i Ptil
- Selskapene må tenke helhetlig rundt risikobildet for at Norge skal fortsette å være en stabil leverandør av gass til Europa, sier Finn Carlsen, fagdirektør i Ptil. Foto: Anne Lise Norheim

Barrier

Carlsen trekker særlig fram barrieresystemer, som petroleumsvirksomheten i Norge har arbeidet med over lang tid, som et viktig fundament for risikostyring. 

- Den kunnskapen og kapasiteten som næringen har opparbeidet seg med tanke på styrking og vedlikehold av barrierer, bidrar også i arbeidet med sikring mot bevisste angrep. 

Dette gjelder særlig innenfor IKT-sikkerhet, hvor oppmerksomheten er stor både hos myndighetene og i næringen. 

- Vi er spesielt opptatt av at de industrielle kontrollsystemene blir godt beskyttet, og at barrierene rundt disse er robuste. 

Rapporter: IKT-sikkerhet i industrielle systemer

Nye teknologiske løsninger, deling av data og sammenkobling av systemer gir oljebransjen positive gevinster – men bidrar også til økt sårbarhet. Ptil gjennomførte i perioden 2018-2021 en rekke utrednings- og forskningsaktiviteter rettet mot ulike aspekter av robusthet i industrielle IKT-systemer. 

Du finner alle våre rapporter om IKT-sikkerhet her

Arbeidstakerne er viktige

Carlsen framhever også de ansatte som sentrale også i sikringsarbeidet, noe som ble høyaktuelt i fjor høst, da arbeidstakere på innretninger og landanlegg bidro til god rapportering av droneobservasjoner. Årvåkne medarbeidere er også særdeles viktig med tanke på blant annet cybersikkerhet og adgangskontroll. 

-  Sikringsnivået i petroleumsvirksomheten defineres i stor grad av det hver enkelt bidrar med. Selskapene må fortsette med å prioritere relevant og tidsriktig informasjon til egne ansatte. Slik får de bedre brukt den ressursen som arbeidstakerne er. 

Den kunnskapen og kapasiteten som næringen har opparbeidet seg med tanke på styrking og vedlikehold av barrierer, bidrar også i arbeidet med sikring mot bevisste angrep.

Samarbeid

Deling av informasjon mellom selskapene, partene, mellom ulike myndigheter og mellom myndighetene og selskapene er også nødvendig. 

- Samhandling mellom alle parter er avgjørende for å forhindre og begrense bevisste anslag. 

Hvem har ansvar for samfunnsikkerhet og sikring?
Petroleumstilsynet (Ptil) har ansvar for å følge opp og ivareta samfunnssikkerhet, sikring og beredskap innenfor vårt myndighetsområde. Les mer om samfunnsikkerhet, sikring og ansvarsfordeling i denne artikkelen

Les flere artikler om sikring: