Hopp til hovedinnhold
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

Forandring krever forskning

Offshorearbeider Foto: Anne Lise Norheim
Det skjer store og raske endringer i petroleumsnæringen. Ptil styrker nå kunnskapen om hvordan rammebetingelsene endres og hvilke konsekvenser dette kan ha for arbeidsmiljø og sikkerhet.

Det trengs mer kunnskap om hva endringene i rammebetingelser består i og hvordan det påvirker sikkerhet og arbeidsmiljø, konstaterer Irene B. Dahle fra fagområdet Arbeidsmiljø i Ptil.

Ptil har fulgt opp rammebetingelser i petroleumsnæringen i mange år, blant annet i vår tidligere hovedprioritering om Risikoutsatte grupper og i ulike prosjekter og tilsynsaktiviteter.

Temaet har også vært sentralt i Ptils Hovedtema for 2021, På lag med leverandørene og via Hovedtemaet for 2022, Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet.

Gjennom Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) har vi i tillegg et forholdsvis godt grunnlag for å kunne si noe om eksponeringsbildet for ulike grupper og segmenter i petroleumsvirksomheten – både på landanleggene og offshore.

Strukturelle endringer

De siste årene har petroleumsnæringen gjennomgått en rekke strukturelle endringer og effektivitetsprosesser. De mest sentrale er knyttet til nye kompensasjonsformater, driftsmodeller, høyere krav til fleksibilitet og innføring av ny teknologi.

Konsekvensene som observeres, er lavere bemanningsnivå offshore, løsere tilknytningsformer og press på kompetanse, opplæring og trening. Roller og ansvar mellom operatør og entreprenør, organisering av arbeidet og den enkeltes arbeidsbetingelser er også i forandring.

Problemstillinger

For Ptil dukker det stadig opp nye problemstillinger knyttet til rammebetingelser, enten det gjelder fortolkning av regelverket eller gjennom bekymringsmeldinger knyttet til blant annet disponibelordninger og arbeidstidsordninger og ulovlig innleie.

Det er også utfordrende å følge opp hvordan selskapene styrer helse, miljø og sikkerhet på tvers av flere arbeidsgivere, ettersom tilknytningsformene er i endring og kompleksiteten øker.

Foto av Irene Dahle, Ptil
Det trengs mer kunnskap om hva endringene i rammebetingelser består i og hvordan det påvirker sikkerhet og arbeidsmiljø, konstaterer Irene B. Dahle fra fagområdet Arbeidsmiljø i Ptil. Foto: Anne Lise Norheim

Aktivitetsnivå gir press

- Det skjer store endringer nå, og de skjer forholdsvis raskt. Det høye aktivitetsnivået har satt ytterligere fart på endringene og gitt ekstra aktualitet til mange av de sentrale problemstillingene. Bransjen opplever økt press på effektivitet og produksjon. Det er viktig å sikre at dette ikke går ut over hensynet til helse, miljø og sikkerhet, sier Dahle.

- Endringene skaper uro og bekymring. Vi får meldinger fra ansatte i næringen, og vi ser dette når vi er ute på tilsyn eller har møter med selskapene.

Forskningsprosjekt

- Bildet er komplisert, og vi har behov for å øke kunnskapsgrunnlaget om hva endringene i rammebetingelsene i næringen består i og hvilken betydning de har for arbeidsmiljø og sikkerhet, sier Dahle.

For å få mer kunnskap har Ptil satt i gang et større forsknings- og utredningsprosjekt. Det gjennomføres av Safetec i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, Sintef og Oslo Economics. Forskningsprosjektet omfatter også eventuelle konsekvenser for arbeidstakermedvirkning og samarbeid.

Prosjektet legger spesielt vekt på endringer i tilknytningsformer, inkludert innleie, og endringer i kontrakts- og samarbeidsformer, inkludert endringer i kompensasjonsformat. Kunnskapen som kommer fram, skal brukes av Ptil i faglige sammenhenger og i tilsyn. Materialet vil bli delt med næringen.

Rapporten skal være ferdig tidlig i 2023.

Eksempel på endringer

Samarbeidsformer, nye kontraktsmodeller og kompensasjonsformat/insentiver:

  • Fullintegrerte borekontrakter og alliansekontrakter
  • Økt bruk av aktivitetsstyrt bemanning, for eksempel kampanjebasert vedlikehold
  • Økt bruk av ytelsesbaserte kompensasjonsformat med overføring av mer risiko fra operatør til entreprenør
  • Mer konkurranseutsetting av enkeltoppdrag innenfor vedlikehold og modifikasjon
  • Bemanningsreduksjoner offshore gjennom digitalisering og flytting av funksjoner til land, flerfaglighet/krysstrening (ofte på tvers av aktører) og nye samarbeidsformer mellom operatør og leverandør
  • Økt bruk av avanserte teknologier for å utfylle og erstatte oppgaver som tidligere ble utført av mennesker. I den sammenheng ser vi stadig mer bruk av teknologier
    som anvender maskinlære, som gjør det mulig å raskt bearbeide store mengder sanntids- og historiske data med større oppløsning og presisjon – for eksempel innenfor boring og brønn
  • Løsere tilknytningsformer - økt bruk av innleie og fleksible disponibelordninger