Hopp til hovedinnhold
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

Farlig forenkling

Folk i arbeid og kjeledress Foto: Anne Lise Norheim
Bilde av offshorearbeidere Foto: Anne Lise Norheim
Lang arbeidstid, nattarbeid og utvidede arbeidsperioder gir økt risiko for både helse og sikkerhet. 
Noen tror at arbeidstid først om fremst handler om lønn. Det er en farlig forenkling.
  • Arbeidsmiljø

- Noen tror at arbeidstid først om fremst handler om lønn. Det er en farlig forenkling. Arbeidstid er en risikofaktor, som selskapene må ta med i den totale risikovurderingen for virksomheten, sier Elisabeth Vaagen i Ptil.

- Fra forskning vet vi at skift- og nattarbeid og lange arbeidsdager kan ha negative konsekvenser for helse og sikkerhet. Risiko for uønskede hendelser og arbeidsulykker øker med antall timer på jobb, særlig ved arbeid i mer enn 12 timer. Mange skiftarbeidere sliter med å fungere på jobb og å få nok søvn mellom arbeidsøktene, sier Vaagen, som er tilknyttet fagområdet Arbeidsmiljø i Ptil.

Foto av Elisabeth Vaagen
- Noen tror at arbeidstid først om fremst handler om lønn. Det er en farlig forenkling, sier Elisabeth Vaagen i Ptil. Foto: Gunlaug Leirvik

Bekymring

Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) viser at jo mer overtid en jobber, jo mer oppleves overtiden som belastende. Lange arbeidsdager innebærer også mindre tid til restitusjon og hvile.  

Andelen offshoreansatte som jobber så mye overtid at det oppleves som belastende, har økt jevnt og trutt - fra 11 prosent i 2015 til omtrent 19 prosent i 2021.

De siste årene har Ptil funnet en rekke brudd på regelverket knyttet til overtid, utvidede arbeidsperioder offshore, høy arbeidsbelastning, mangelfull restitusjon og hvile og utilstrekkelig kapasitet og kompetanse. 

- Vår bekymring er at slike forhold øker risikoen for nedsatt oppmerksomhet og svekket situasjonsforståelse. Dette kan igjen føre til feilhandlinger og alvorlige hendelser. I tillegg kan lange arbeidsdager og høy belastning over tid gi negative helseeffekter for den enkelte arbeidstaker, påpeker Vaagen. 

- Ptil mottar også bekymringsmeldinger rundt disse forholdene. 

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet henger sammen

Arbeidsmiljø er et vidt begrep og det er mange forhold som spiller inn og har betydning for både helse og sikkerhet. Selskapene må vurdere de ulike arbeidsmiljøfaktorene, sikkerhetsrisiko og helserisiko både enkeltvis og samlet.

Les mer her: Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet henger sammen

Helhetlig 

- Vi ser eksempler på at selskaper beveger seg i yttergrensen av det som er lovlig i regelverket og uten god nok styring av den risikoen arbeidstiden kan utgjøre, sier Vaagen.

Hun understreker at arbeidstiden skal være i tråd med regelverket, og at selskapene må gjøre gode vurderinger slik at de er sikre på at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.

Krav til arbeidstid i vernebestemmelsene blir ikke alltid sett i sammenheng med regelverkskrav om risikoreduksjon og tilrettelegging.

- Vi forventer at selskapene gjør vurderinger både for risikoen for den enkeltes helse og risikoen for feilhandling. En kan ikke bare legge seg på ytterpunktene av alle regelverkskravene. Regelverket må ses på helhetlig, det vil si både vernebestemmelsene og andre regelverkskrav, sier Vaagen.

De siste årene har Ptil identifisert en rekke brudd på regelverket knyttet til overtid, utvidede arbeidsperioder offshore, høy arbeidsbelastning, mangelfull restitusjon og hvile, samt mangelfull kapasitet og kompetanse.

Les også:
Vurdering av forlengede oppholdsperioder offshore og konsekvenser for ansattes helse/ulykkesrisiko

Styring

Observasjoner fra tilsyn viser mange eksempler på manglende styring av arbeidstid:

  • Arbeide utover 16 timer per døgn. RNNP-data viser at nesten 16 prosent oppgir at de en eller flere ganger har arbeidet utover 16 timer det siste året.

  • Arbeide utover maks antall arbeidstimer per år.

  • Hyppig bruk av utvidet oppholdsperioder og ekstra utkall.

  • Manglende registrering av arbeidstid og manglende oppfølging av registrert arbeidstid. I tillegg mangelfull bruk av slike data som har betydning for helse, miljø og sikkerhet.

  • Arbeidstidsordninger som ikke er i henhold til regelverkskrav.

  • Arbeid ut over 12 timer flere dager på rad.
  • Mangelfulle arbeidsfrie perioder, både som følge av overtid som kommer i etterkant av alminnelig arbeidstid og som følge av utkall på natt.

  • Svakheter ved regelverkskompetanse og -fortolkning; eksempelvis er det lite kjent at hovedregelen er at det skal være 11 timers arbeidsfriperiode.

  • Arbeidstid blir i liten grad tatt med i vurderinger av den totale arbeidsbelastningen.

Prioritering

- Jo lengre arbeidsdager og arbeidsuker, jo mer vil arbeidstakerne være utsatt for både fysiske og mentale belastninger. I tillegg øker risikoen for ulykker og feilhandlinger, poengterer Vaagen.

- I sum ser vi at dette er et område som næringen må gi mer prioritet.

- Selskapene har et særskilt ansvar til å sørge for at bemanningsnivået til enhver tid er tilstrekkelig for å oppfylle alle forhold og krav, inkludert å møte situasjoner med høye arbeidsbelastninger, sykdom og uforutsette forhold. I dette ligger også ansvaret for å se til at arbeidstiden er forsvarlig, sier Vaagen, og legger til at Ptils oppfølging av arbeidstid vil fortsette i 2023.

Påvirker sikkerhet og helse

Forskning viser at utvidet arbeidstid offshore (overtid, lange arbeidsøkter og lange oppholdsperioder) påvirker sikkerhet og helse igjennom generelle mekanismer som utilstrekkelig tid til søvn og nedsatt søvnkvalitet (søvnforstyrrelser), utilstrekkelig restitusjon mellom arbeidsøkter og økt eksponering for kjemiske, fysiske og mekaniske faktorer.

Arbeid om natten gir døgnrytmeforstyrrelser og søvnforstyrrelser og øker risikoen for fatigue (utmatting) og nedsatt kognitiv funksjon (Stami, 2021). 

Les mer om søvn og skiftarbeid: Når dagen kommer midt på natten

Fakta om risikofaktorer