Hopp til hovedinnhold
Til 50 år med sikkerhet
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

Heftig og litt bekymret

Bilde av Wisting, en av de planlagte utbyggingene i Barentshavet Foto: Asle Haugland/Equinor ASA
Inngangen til 2020-tallet er hektisk. Aktivitetsnivået øker, rekordmange utbygginger er på vei og det kjempes om de gode hodene. Ptil maner til oppmerksomhet om kapasitet og kompetanse.

Fra oppstarten av Ekofiskfeltet og fram til dag er det kommet 119 felt på norsk sokkel. Ved årsskiftet 2021/2022 var 94 felt i produksjon; 71 av disse er i Nordsjøen, 21 i Norskehavet og to i Barentshavet. 
 
De fleste utbyggingene gjennomføres stort sett i henhold til plan for utbygging og drift (PUD), men selv etter 50 år med feltutbygging hender det at prosjekter ikke leverer til rett tid, kostnad og kvalitet. Dette kan påvirke kravet til helse, miljø og sikkerhet både i prosjekt- og driftsfasen. 

Gullkantet 

I 2022 er norsk sokkel på vei inn i en periode med ekstra høy utbyggingsaktivitet. Erfaring viser at det er mer krevende å gjennomføre prosjekter i henhold til plan og kostnadsestimater i slike tider.  
 
- Presset kan få konsekvenser for etterlevelse av kravene til sikkerhet og arbeidsmiljø, fordi det kan påvirke kvaliteten på tekniske leveranser og nødvendig kvalitet for sikker oppstart og drift, sier Inga Lina Austnes. 

Inga Lina Austnes, P
Inga Lina Austnes, Ptil Foto: Anne Lise Norheim

De fleste selskapene har kanskje kapasitet til å levere PUD, men spørsmålet er om de klarer å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i gjennomføringsfasen.

Sammen med Per Eivind Steen jobber Austnes med prosjektoppfølging i Ptil. 
Hovedårsaken til aktivitetsøkningen er en midlertidig endring i petroleumsskatteloven. Dette var en stimuleringsordning som ble innført under koronapandemien i 2020. Ordningen gir blant annet skattelette for utbyggingsplaner som leveres før utgangen av 2022. 
 
Disse skattetiltakene ble innført på et tidspunkt da oljeprisen var lav. Siden har oljeprisen økt betydelig. Samtidig har det blitt rekordstor etterspørsel etter norsk gass som konsekvens av krigen i Ukraina. Selskapenes terskel for å fatte investeringsbeslutninger er derfor ytterligere senket. 
 
I 2021 det ble levert inn PUD for åtte nye felt. I 2022 venter myndighetene at det kommer flere titalls søknader. 

Per Eivind Steen, Ptil
Per Eivind Steen, Ptil Foto: Gunlaug Leirvik

Rettighetshaverne skal både støtte og utfordre operatøren - og plikter å aksjonere dersom de avdekker forhold som ikke er i overensstemmelse med regelverket.

Bekymring 

Et viktig spørsmål i denne situasjonen er om næringen har tilstrekkelig tid og nok ansatte. 

- Det høye aktivitetsnivået fører til press på ressursene. Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse er avgjørende for god prosjektgjennomføring. Det handler om selve utbyggingssøknaden, om forutsetningene for planene - og om kapasitet og kompetanse i gjennomføringsfasen. Flere av prosjektene som nå er under planlegging, er avhengige av å nå 2022-fristen for å bli realisert, sier Steen. 

Han minner om at grunnlaget for god gjennomføring legges i planleggingsfasen. 

- I prosjekter der man framskynder tidsplanen og dermed får et stramt tidsløp, er det fare for at beslutninger blir tatt på utilstrekkelig grunnlag. 

- Umodent beslutningsunderlag medfører HMS-risikoer som kan forplante seg gjennom hele prosjektløpet.

Kunnskap og erfaring 

- De fleste selskapene har kanskje kapasitet til å levere PUD, men spørsmålet er om de klarer å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i gjennomføringsfasen, sier Austnes. 

-  Vi har også sett at det er sammenheng mellom hendelser i tidlig driftsfase og svakheter ved design og fabrikasjon.  

- For å unngå dette er det viktig at selskapene bruker den samlede kunnskapen og erfaringen som er opparbeidet gjennom 50 år med utbygginger, understreker hun. 

- De bør målrettet hente læring fra tidligere prosjekter, og dele erfaringer seg imellom. 

Illustrasjonsfoto
Aker BP og Equinor planlegger å bygge ut en rekke funn i området mellom Oseberg og Alvheim i Nordsjøen, og forbereder innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) for dette i 2022. Prosjektet, som foreløpig kalles «Noaka», er ett av de største på norsk sokkel i årene som kommer. Foto: Aker BP

Rapporthjelp 

Ptil har samlet mye kunnskap om hvordan selskapene kan styre framtidige utbygginger, slik at sikkerheten blir godt ivaretatt. 
 
I 2019 fikk vi gjennomført en utredning av utbyggingsprosjektene Goliat, Aasta Hansteen og Ivar Aasen. Målet med denne var å “identifisere utfordringer, bakenforliggende årsaker og anbefalinger til forbedringstiltak i selskapenes gjennomføringsmetodikk og myndighetenes oppfølging”. 

Utredningen inneholder mange viktige lærepunkter både for oljeselskapene, leverandørene og myndighetene. 

Nye på vei 

I 2021 ble det gjennomført en ny studie i regi av Ptil. Målet var å finne indikatorer som kan bukes til å identifisere HMS-utfordringer i prosjekter allerede i planleggingsfasen - altså før PUD. Indikatorene kan blant annet si noe om status for modning av prosjektet og identifikasjon av risiko.  

En tredje studie er på vei. Den har som mål å identifisere tilsvarende indikatorer i fasen som ligger mellom PUD og fram til oppstart av et felt.  
Denne skrives også på oppdrag av Ptil, og er planlagt ferdig mot slutten av 2022. Alle rapporter er tilgjengelige på Ptil.no.

Rapportene kan du lese her:
HMS-utfordringer i utbyggingsprosjekter og Utredning av feltutbyggingsprosjekter på norsk sokkel

Ansvar 

Steen understreker at også rettighetshavere har et klart ansvar for å bidra i arbeidet med utvinningstillatelsen.
  
- Rettighetshaverne skal både støtte og utfordre operatøren - og plikter å aksjonere dersom de avdekker forhold som ikke er i overensstemmelse med regelverket.  

- Det er operatørens ansvar å gjennomføre utbygginger på norsk sokkel i henhold til plan for utbygging og drift og i tråd med gjeldende sikkerhetskrav. Rettighetshaverne skal legge til rette for at operatøren kan gjennomføre sine oppgaver og påse at operatøren utfører disse i tråd med regelverkskravene, påpeker han. 

Tilsyn 

Ptil fører tilsyn med selskapenes arbeid i planleggingsfasen og utbygging, og deltar som observatør i flere utvinningstillatelser.  

Vår oppmerksomhet i tidlig fase er rettet mot selskapenes prosjektstyring og hvordan de arbeider for at sikkerheten skal bli ivaretatt den dagen innretningene tas i bruk. 

Få papirutgaven
Ønsker du å få tilsendt spesialutgaven av Dialog helt gratis? Send en e-post til dialog@ptil.no.

Milepæler på 2020-tallet:

2020: Ptil får myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs (inkludert havvind).

2022:
Ptil får myndighetsansvar for mineralvirksomhet på havbunnen.

Les mer: Ptils ansvar er utvidet

Ti bud ved bygging 

Prosjektutvikling på norsk sokkel har forbedret seg mye siden starten i 1970, og er i dag på et høyt internasjonalt nivå med hensyn til både helse, miljø og sikkerhet (HMS) og verdiskaping. 

I utredningen av feltutbyggingsprosjekter på norsk sokkel, som Ptil fikk gjennomført i 2019, ble selskapenes erfaring med prosjektutvikling oppsummert i ti sentrale lærepunkter: 

1. Gode HMS-resultat = høy verdiskapning 

2. God og grundig konseptvalgprosess, uavhengig av selkapspolitiske hensyn, legger grunnlaget for all framtidig verdiskapning (og for god HMS)
 
3. Riktig teknisk detaljering/modning ved konseptvalg (DG2) og plan for utbygging og drift (DG3) samt fornuftig bruk av ny teknologi er de viktigste forutsetningene for et vellykket prosjekt 

4. Prosjektorganisasjonen må sikre læring og erfaringsoverføring og ha et klart definert ansvar - med tilhørende delegering av myndighet og gjennomgående «one team»-holdning 

5. Tidlig involvering av verneapparat og framtidig driftspersonell er avgjørende for HMS-kvaliteten i sluttproduktet 

6. Strategier for prosjekt- og kontraktgjennomføring må være tilpasset oppdragets kompleksitet og markedets kapabilitet (endres over tid)
 
7. Prekvalifisering og kontraktevaluering for nøkkelkontrakter må i stor grad vektlegge kontraktørs gjennomføringsevne, risikoforståelse og kompetansenivå 

8. Oppfølgingsteamet må ha god kompetanse på risiko- og prosjektstyring, kontraktens arbeidsinnhold, kontraktørs kultur og holdninger, samt sikre kontinuitet i nøkkelposisjoner (hos kontraktør og i eget team) 

9. Teknisk dokumentasjon og prosjektstatus må alltid være 100 prosent sannferdig og tilgjengelig for partnerskapet og myndighetene 

10. Prinsipper, kriterier og ansvarsfordeling for uttesting av anlegget, overlevering til drift og oppstart av produksjonen må etableres tidlig for å oppnå sikker oppstart