Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

Mot nye horisonter

Foto av Anne Myhrvold Foto: Tommy Ellingsen
Kunnskap og kompetanse fra petroleumsnæringen er viktig i arbeidet med energiomstillingen og for å bygge opp fornybar energiproduksjon - som havvind. Petroleumstilsynet (Ptil) har allerede fått nye ansvarsområder og har ambisjoner om flere.

- Ptil har unik kunnskap og erfaring fra regulering av sikkerheten i petroleumsvirksomheten. Vår ekspertise er tilsyn med industriell energivirksomhet – til havs og på landanlegg. Denne tar vi nå med oss inn i nye områder, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold. 

Oljebransjen er i omstilling. Teknologi og kompetanse fra petroleumsnæringen tas i bruk på områder som CO₂-håndtering og vindkraft til havs. 

- Vi ser at mange selskaper i petroleumsvirksomheten gjennomgår strukturelle endringer for å bli integrerte energiselskaper som også satser på fornybar energiproduksjon, sier Myhrvold. 

For Ptil innebærer denne utviklingen en naturlig utvidelse av ansvarsområdet. 

- Vi har allerede fått myndighetsansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø ved CO₂-transport og lagring og for fornybar energiproduksjon til havs, hvor det mest aktuelle for tiden er havvind. Vårt ansvar er å sette rammene for og følge opp at denne aktiviteten foregår forsvarlig.   

Vår ekspertise er tilsyn med industriell energivirksomhet til havs og på landanlegg. Denne ekspertisen tar vi nå med oss inn i nye områder.

Havvind 

- For havvind ser vi at endringene er i ferd med å skje. Regjeringen har åpnet Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, og industrien jobber for tiden med dette. 
- Nå er det viktig at vi får på plass et godt og velfungerende regelverk for sikkerhet og arbeidsmiljø. Regelverket skal være tilpasset risikoforholdene knyttet til havvind.  

- Vi er opptatt av å bidra til å skape forutsigbarhet for aktørene i havvindindustrien, understreker Ptil-direktøren. 

- Ptil har lang erfaring med regelverksutvikling både til havs og på land, og vi har bred kompetanse innen risikoforhold som er relevante for de nye næringene, sier hun, og oppfordrer industrien til å stå samlet i omstillingsarbeidet. 

- Vi jobber nå i Regelverksforum med å etablere et felles utgangspunkt for regelverksutvikling for fornybar energiproduksjon til havs. Det er viktig at alle parter engasjerer seg i arbeidet, slik at vi ender opp med et godt regime og regelverk også på dette området. 

Ptil har lang erfaring med regelverksutvikling både til havs og på land, og vi har bred kompetanse innen risikoforhold som er relevante for de nye næringene.

Energimeldingen 

Energimeldingen, som ble lagt fram av Olje- og energidepartementet i juni 2021, er den første meldingen til Stortinget hvor en har sett på hele energisektoren samlet – og helhetlig på videreutviklingen av denne. 
Meldingen beskriver muligheter for langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Ett av hovedpoengene i meldingen er at kunnskapen og kompetansen fra petroleumsnæringen er viktig og må brukes i arbeidet med å videreutvikle og bygge ny energivirksomhet. 

- Energimeldingen fremhever at vi skal ta med oss erfaringene og relevant lærdom fra olje og gassindustrien videre, sier Myhrvold. 

- Her står også sikkerhetsarbeidet sentralt. Ptil har en rolle i det grønne skiftet. På de områdene vi blir gitt ansvar, skal vi sørge for velfungerende rammer og et kompetent og tydelig tilsyn, og slik bidra til at energiomstillingen og ny industrivirksomhet drives godt og forsvarlig. 

Utslippsmål 

Parisavtalen, som ble vedtatt under FNs klimaforhandlinger i 2015, forplikter alle medlemslandene i FN til et felles mål om utslippsreduksjon for å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader – og helst under 1,5 grader. 

I henhold til Parisavtalen skal alle land melde inn nye eller oppdaterte utslippsmål hvert femte år. Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent, og opp mot 55 prosent, innen 2030 - sammenlignet med 1990-nivå. 

Tidsskriftet Dialog

Artikkelen er hentet fra vårt tidsskrift Dialog, som har som formål å åpne for debatt om noen av de mest aktuelle problemstillingene og utfordringene næringen står overfor på sikkerhetsområdet. 

Klikk her for å se alle utgaver av Dialog