Hopp til hovedinnhold
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

Gode lag bruker de beste

Foto fra boredekk Foto: Morten Berentsen
Med Hovedtemaet for 2021, På lag med leverandørene, løftet Ptil leverandørselskapenes rolle og rammebetingelser helt til topps. Temaet er viktig mye lenger enn dette ene året.

- Leverandørenes rolle og rammebetingelser er noe vi har jobbet med i en årrekke. I 2021 valgte vi dette som Ptils Hovedtema, både for å belyse leverandørenes eget ansvar og for å understreke at denne delen av bransjen trenger gode rammebetingelser for å jobbe sikkert, sier Ingvil Tveit Håland, leder for Ptils oppfølging av leverandørene (begrepet omfatter også entreprenører og kontraktører).

- Leverandørselskapene er viktige for å beholde og forbedre sikkerhetsnivået i virksomheten. På lag med leverandørene peker på at næringen har et felles ansvar for å sikre en bransje med sterke og livskraftige leverandører, konstaterer hun.

Foto av tilsynsleder Ingvil Tveit Håland
- Leverandørene har selvstendig ansvar for å følge regelverket, men viktige rammer for leverandørenes virksomhet settes av andre, sier tilsynsleder Ingvil Tveit Håland. Foto: Anne Lise Norheim

For stort press

- Gjennom møter med en lang rekke leverandører har vi fått god oversikt over hvilke rammebetingelser som er viktige, hvordan disse har endret seg over tid og hvilke utslag endringene kan få - særlig med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Dette er verdifullt for å forstå hvor skoen trykker på bransjenivå, sier hun.

I løpet av 2021 har Ptil også ført tilsyn direkte rettet mot leverandørselskaper.

Tilsynslederen påpeker at avvikene i disse tilsynene viser at for stort press på rammebetingelsene kan bidra til at virksomheten drives i strid med regelverket.

- Det kan være sammenheng mellom avvik hos leverandørene og rammebetingelsene som gis av operatørene. Dette er et faktum operatørene må ta inn over seg.

- Leverandørene har selvstendig ansvar for å følge regelverket, men viktige rammer for leverandørenes virksomhet settes av andre, sier hun.

Det kan være sammenheng mellom avvik hos leverandørene og rammebetingelsene som gis av operatørene. Dette er et faktum operatørene må ta inn over seg.

Drahjelp til dialog

- Hovedtemaet for 2021 ble svært godt mottatt av leverandørene da det ble lansert. De har brukt det som en anledning til å komme i dialog med kontraktspartnerne sine, forteller Aina Eltervåg, Ptils kontaktperson mot leverandørsegmentet.

- Det er viktig for leverandørene å komme i tidlig inngrep med kundene sine når kontraktene skal utformes. Det er tross alt leverandørene som skal gjøre jobben. De har mye erfaring og kompetanse, og ønsker å påvirke både risikoen de selv kan bli utsatt for, og risikobidraget de eventuelt påfører den totale aktiviteten.

- Dette handler om at leverandørene skal ha tilstrekkelig forutsigbarhet for å planlegge for egen bemanning. Mange har utfordringer med å levere riktig kompetanse og kapasitet til rett tid.

Foto av Aina Eltervåg
- Hovedtemaet for 2021 ble svært godt mottatt av leverandørene da det ble lansert. De har brukt det som en anledning til å komme i dialog med kontraktspartnerne sine, forteller Aina Eltervåg, Ptils kontaktperson mot leverandørsegmentet. Foto: Anne Lise Norheim

- Rammene som oppdragsgiverne setter for leverandørene, gir direkte utslag på arbeidsforholdene hos de som jobber i den spisse enden. Vi forventer at det inngås avtaler som sikrer forsvarlige rammebetingelser, slik at leverandørene kan få utført arbeidet på en sikker måte, sier Eltervåg.

Hun understreker at det finnes flere eksempler på operatører som får til godt samarbeid med leverandørene sine. Da involveres leverandørene tidlig i planleggingsprosessen og kommer med innspill til effektive og trygge løsninger.

- Partene kan da gjøre nytte av hverandres kompetanse, trekke sammen i samme retning - og viktigst: Alle parter opplever at de har noe å vinne på samarbeidet.

- Levedyktige leverandører er en forutsetning for teknologiutvikling. For å lykkes med dette, må både oppdragsgivere og leverandører evne å tenke langsiktig, understreker hun.

Flere tilsyn

Tveit Håland lover at Ptil fortsatt skal ha oppmerksomhet mot leverandørselskapene framover.

- Vi mener at vi er på lag med leverandørene også når vi avdekker regelverksbrudd i tilsyn rettet mot leverandørselskapene, og vil fortsette å føre tilsyn med for eksempel innleie og arbeidstid.

- Det handler om å avdekke konkrete ulovligheter hos enkeltselskaper, men like viktig er det å sette søkelys på bakenforliggende årsaker. Rammene som settes for leverandørenes virksomhet, får konkret betydning for sikkerheten. Utfordringer knyttet til blant annet planleggingshorisont, kapasitet og kompetanse gjelder hele bransjen. Dette kan ikke leverandørene løse alene.

- Nå er aktivitetsnivået i næringen på full fart oppover, og presset øker for å skaffe godt kvalifisert personell. Utfordringen er særlig stor blant leverandørene, og nå er det vesentlig at vi klarer å holde på kompetansen i leverandørselskapene, sier Tveit Håland.

- Rammebetingelsene deres spiller derfor en avgjørende rolle.

Tema med reell betydning

Ptil har i 2021 poengtert leverandørselskapenes betydning for sikkerheten i norsk petroleumsvirksomhet. Kine Asper Vistnes i Fellesforbundet mener Hovedtemaet allerede har hatt effekt.

- Samspillet mellom leverandør og operatør er viktig å ha på agendaen fordi leverandørindustrien består av mange aktører som ofte er prisgitt operatørselskapenes prioriteringer, sier Kine Asper Vistnes, forbundssekretær i Fellesforbundet.

foto av Kine Asper Vistnes
Kine Asper Vistnes Foto: John Trygve Tollefsen, Fellesforbundet

Som Norges største fagforbund i privat sektor har Fellesforbundet mange medlemmer i leverandørselskapene i petroleumsvirksomheten. Vistnes sier de allerede ser effekt av Ptils Hovedtema På lag med leverandørene.

- Vi merker en skjerpelse blant våre medlemsbedrifter når det gjelder å ha på plass nødvendige protokoller for arbeidstakermedvirkning. Det har direkte bakgrunn i Ptils tilsyn og at tilsynsmyndighetene legger så stor vekt på arbeidstakermedvirkning. Det lokale partssamarbeidet må fungere skikkelig og utvikles videre. Ptils påvirkning bidrar positivt til dette, sier hun.

- Det har også skapt stor optimisme hos oss at Ptil fikk myndighet til å føre tilsyn med innleie og likebehandling på sokkelen og landanlegg.

Samarbeid

Vistnes understreker at Fellesforbundet er en varm tilhenger av oljeindustrien, og at den høye kompetansen hos både operatørene og leverandørene er en forutsetning for det grønne skiftet. Arbeidstakerorganisasjonen har imidlertid klare forventninger til at operatørselskapene og leverandørene klarer å samarbeide godt i tiden framover, gjennom å dele informasjon om gode tiltak som gagner alle.

- Det er tradisjonelt leverandører som har forsynt operatørene med god kompetanse. Dette må bygges videre med gode rammevilkår til leverandørindustrien, slik at leverandørene fremdeles har anledning til å satse på kompetanse og ta inn lærlinger.

- Framtidens industri skal utvikles fra dagens, og forutsigbarhet er viktig hvis vi skal få det til, sier hun.

Langsiktighet

Fellesforbundet ønsker å være med på å legge til rette for politisk gode vilkår for oljeindustrien, men forventer samtidig at industrien gir tilbake i form av langsiktighet. Nå ser de nye utfordringer i lys av høy olje- og gasspris og økende aktivitetsnivå.

- Det sykliske i bransjen er utfordrende, selv med god inntjening for øyeblikket. Godt HMS-arbeid, flere faste stillinger og redusert innleie er nøkkelmomenter i tiden som kommer. Innleie må skje i kontrollerte former. Vi har sett tilfeller av uheldige løsninger i leverandørindustrien, som Ptil har avdekket ved et par tilsyn.

For Fellesforbundet er partssamarbeid det beste utgangspunktet for å få til langsiktige løsninger og en god overgang til det grønne skiftet.

- Framover er det viktig at man i enda større grad satser på bemanning og riktig kompetanse. Partssamarbeidet er alltid et godt utgangspunkt for å få til gode, langsiktige løsninger - både for HMS-arbeid, kompetanseutvikling og bemanningsstrategier.

Tidsskriftet Dialog

Artikkelen er hentet fra vårt tidsskrift Dialog, som har som formål å åpne for debatt om noen av de mest aktuelle problemstillingene og utfordringene næringen står overfor på sikkerhetsområdet. 

Klikk her for å se alle utgaver av Dialog