Hopp til hovedinnhold
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

På lag med leverandørene

Offshorearbeidere, nattestid Foto: Marie Von Krogh
Offshorearbeider Foto: Anne Lise Norheim
Offshorearbeidere i kontrollrom Foto: Morten Berentsen
Oljebransjen har igjen fått smake hvor kjapt og krapt det kan svinge. Inntektene krymper over natta, rammebetingelsene svekkes, partssamarbeidet settes på prøve. Vår bekymring er at også sikkerhetsarbeidet skal lide, blant annet ved at problemene dyttes utover i verdikjeden. Resultatet kan bli at leverandørselskapene nok en gang må betale den høyeste prisen for krisen - og at de mest risikoutsatte arbeidstakerne rammes enda mer.
Ptil spør: Hvordan hegne om den viktige rollen leverandørenes kompetanse, teknologi og styringssystemer spiller for sikkerhetsnivået i næringen? Hvordan sikre at oljeselskapene bidrar til å bevare sterke og livskraftige leverandører – og samtidig ivaretar påseplikten og sitt overordnete sikkerhetsansvar?
I spennet og spenningsfeltet mellom operatører og leverandører ligger noen utfordringer bransjen må løse i fellesskap. For sikkerhetens skyld.

Ptils hovedtema for 2021 understreker leverandørselskapenes store betydning for sikkerheten i norsk petroleumsvirksomhet.

Med hovedtemaet På lag med leverandørene retter Ptil oppmerksomhet mot leverandørenes rolle og det felles ansvaret næringen har for å bevare sterke og livskraftige leverandører.

Norges nest største næring

Den norske leverandørindustrien består av mer enn 100 selskaper som leverer utstyr og tjenester til petroleumsvirksomheten. Med en omsetning på 397 milliarder kroner i 20191 er dette Norges nest største næring, etter produksjon og salg av olje og gass.

Leverandørene jobber i store og små selskaper som leverer et stort spekter av varer og tjenester i alle faser av næringen. Begrepene entreprenør og kontraktør brukes også om leverandørene.

- Leverandørene har stor betydning og er sentrale i arbeidet med å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået i virksomheten. Leverandørene har svært mange ansatte, de sitter på viktig kompetanse og har mye av teknologien og ressursene som er nødvendig for å redusere storulykkerisiko og sikre et godt arbeidsmiljø, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Bekymring

- Samtidig ser vi nå en utvikling med kostnadspress på grunn av lav oljepris og reduserte inntekter. Det er samtidig svekkede rammebetingelser og partssamarbeid under press, og det er konsekvenser av koronasituasjonen og næringens håndtering av denne.

- Vår bekymring er at sikkerhetsarbeidet skal lide, blant annet ved at problemene dyttes utover i verdikjeden.

- Hovedtemaet setter lys på noen viktige problemstillinger som næringen må være bevisst på og sørge for å håndtere. Målet er å skape diskusjon og oppmerksomhet. Løsningene er det operatørene og leverandørene som i felleskap må komme fram til, understreker Myhrvold.

Spørsmål

På lag med leverandørene reiser noen sentrale spørsmål:

- Hvordan hegne om den viktige rollen leverandørenes kompetanse, teknologi og styringssystemer spiller for sikkerhetsnivået i næringen?

- Hvordan sikre at oljeselskapene bidrar til å bevare sterke og livskraftige leverandører – og samtidig ivaretar påseplikten og sitt overordnete sikkerhetsansvar?

Hvem har ansvar for sikkerheten?

Ansvarsfordelingen i petroleumsvirksomheten er tydelig: Den som eier risikoen, eier også ansvaret for å håndtere den. Det er selskapene som har den nødvendige detaljkunnskap, beslutningsmyndighet og ikke minst ressurser til å sørge for at kravene i regelverket ivaretas og etterleves.

LEVERANDØREN er ansvarlig for sikkerheten i egne operasjoner, og plikter å ha et styringssystem for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø innenfor sitt ansvarsområde.

OPERATØREN har et særlig ansvar for at virksomheten samlet foregår på en forsvarlig måte og i samsvar med regelverket. Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, etterlever kravene i HMS-regelverket. Denne såkalte påseplikten er en generell, overordnet oppfølgingsplikt som kommer i tillegg til det enkelte selskapets plikt til å etterleve regelverket.

RETTIGHETSHAVER omfattes også av påseplikten og skal legge til rette for at operatøren kan gjennomføre oppgavene i tråd med regelverkskravene. Rettighetshaver skal gripe inn dersom  selskapet avdekker forhold som ikke er i overenstemmelse med regelverket.

Ansvar

Fagdirektør Finn Carlsen i Ptil viser til operatørenes overordnete ansvar, påseplikten, som innebærer at de har en særskilt plikt til å påse at alle som utfører arbeid for seg, etterlever kravene i regelverket og driver forsvarlig.

- Operatørene har dermed et stort ansvar med tanke på at de skal drive innretningene og landanleggene på en forsvarlig måte. Men for å klare dette, er de helt avhengige av sterke og livskraftige leverandører som opprettholder nødvendig kompetanse, kapasitet og styring.

Han understreker at det også påhviler leverandørene selvstendige plikter og krav.

- Leverandørene må jobbe langsiktig og smart i forhold til utvikling av nye metoder - og for å rekruttere og beholde flinke fagfolk. Næringen vår er helt avhengig av at alle ledd og alle nivåer har den nødvendige kompetansen og kapasiteten for å drive sikkert, sier Carlsen.

Leverandørene har mye kompetanse og mye av teknologien og ressursene som er viktig for å unngå storulykker og ha et godt arbeidsmiljø. Alle bør være på lag med leverandørene, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold, her sammen med tilsynsleder Arne Askedal og fagdirektør Finn Carlsen.
Leverandørene har mye kompetanse og mye av teknologien og ressursene som er viktig for å unngå storulykker og ha et godt arbeidsmiljø. Alle bør være på lag med leverandørene, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold, her sammen med tilsynsleder Arne Askedal og fagdirektør Finn Carlsen. Foto: Tommy Ellingsen

Rammebetingelser

At leverandørene gis forsvarlige rammebetingelser, er avgjørende, mener han.

- Det er operatørselskapene som setter rammene, og disse rammene må utformes slik at de bidrar til å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået.

- Ptil forventer at det inngås avtaler som sikrer at det er forsvarlige rammebetingelser, slik at leverandørene kan få gjort arbeidet på en sikker og arbeidsmiljømessig forsvarlig måte.

Sikkerhetsarbeid er ikke en konkurranse mellom selskapene, det er et lagspill, fastslår Anne Myhrvold.

Tilsyn

Ptil har fulgt opp leverandørene i mange år, både gjennom tilsyn med enkeltselskaper, sektoroppgaver mot grupper av selskaper og gjennom kunnskapsutvikling og -overføring.

Tilsynsleder Arne Askedal i Ptil lover styrket oppfølging av leverandørene i 2021.

- Leverandørene er viktige for sikkerheten i petroleumsvirksomheten. De utfører en stor del av arbeidet, og jo bedre skikket de er til å gjøre jobben, jo tryggere blir den gjennomført.

- Vi har sett eksempler på leverandører som blir utfordret så kraftig på rammebetingelser, økonomisk, at de strammer inn på antall hoder. De krysstrener dermed sine ansatte i mye større grad enn før, og arbeidsbelastningen blir større. Dersom leverandørene ikke har den rette kompetansen, de rette holdningene, de rette rammebetingelsene, så kan det påvirke sikkerheten, understreker Askedal.

Lagspill

-  Sikkerhetsarbeid er ikke en konkurranse mellom selskapene, det er et lagspill, fastslår Myhrvold.

- Bare sammen kan vi få fram de gode løsningene for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået. De viktigste utfordringene eies i fellesskap av operatørselskapene og leverandørselskapene. Skal denne bransjen være verdensledende på sikkerhet, slik Stortinget har som ambisjon, må man løfte i lag.

Les mer

Hovedtema 2021: På lag med leverandørene 

Podkast: Hvordan kan oljeselskapene bevare sterke og livskraftige leverandører?