Hopp til hovedinnhold
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

Ett lag, felles ansvar

Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM-gruppen og styreleder for Norsk Industri Olje og gass Foto: Tommy Ellingsen
Som styreleder for Norsk Industri Olje & Gass snakker Kyllingstad på vegne av svært mange leverandørselskaper i Norge. Som konsernsjef i IKM-gruppen har han beina plantet i kjernen av norsk petroleumsvirksomhet. Vi har på denne bakgrunnen stilt han et knippe spørsmål knyttet til Ptils Hovedtema for 2021, På lag med leverandørene.

Hvert enkelt selskap har selvstendig ansvar for sikkerheten, men operatørselskapene må legge til rette for at leverandørene skal klare å ivareta sikkerheten på en god måte, sier konsernsjef i IKM-gruppen og styreleder for Norsk Industri Olje & Gass, Ståle Kyllingstad.

Ptils Hovedtema for 2021 er På lag med leverandørene.
I en serie artikler og reportasjer forklarer vi bakgrunnen for Hovedtemaet og viser leverandørenes rolle i petroleumsvirksomheten.

- Hva er din respons på Ptils Hovedtema for 2021, På lag med leverandørene?

- Min reaksjon er svært positiv. Det at kundene våre, altså oljeselskapene, er på lag med oss, og at Ptil kjører det som et tema for å minne om at vi er ett lag; det er jeg veldig, veldig positiv til.

- Problemstillingene dette Hovedtemaet peker på, må løses i lag. Vi har et felles ansvar, sammen med våre kunder, for sikkerheten på sokkelen og sikkerheten knyttet til hele vår industri.

Se video

Ståle Kyllingstad, administrerende direktør i IKM og styreleder i Norsk Industri Olje & gass, snakker om leverandørenes dilemma og muligheter. 

- Hvorfor er det viktig å peke på dette nå?

- Nå opplever vi et generelt prispress i bransjen, samtidig som vi opererer en moden sokkel, som betyr at vi kanskje ikke finner så mange store felt framover. Vi er derfor nødt til å drive økonomisk lønnsomt - og økonomisk sparsomt. Begge deler er nødvendig for å sikre lang levetid på sokkelen.

- Som styreleder i Norsk Industri vet jeg at hele bransjen er sterkt opptatt av at vi skal ta ned kostnadene, men vi klarer ikke gjøre mer når det gjelder timerater. Kuttene på timerater tok vi da oljeselskapene, med Equinor i spissen, la et veldig stort press på oss under oljekrisen for få år siden.

- Nå må vi komme med andre løsninger for å kutte; tekniske løsninger som gjør at bransjen blir billigere og gjør oss konkurransedyktige i lang tid.

- Hvilke løsninger sikter du til da?

- Ett eksempel: I IKM gjorde vi en tre ukers brønnstimuleringsjobb og halverte kostnaden bare ved å sette utstyret på en mindre båt. Vi satt igjen med like mye fortjeneste som før, men oljeselskapet fikk en lavere regning. Med andre ord er det de tekniske løsningene som er viktige. Det gjelder særlig forhold knyttet til vedlikehold og til brønn og brønnbehandling.

- Leverandørene sitter på mye teknologi. Det er jo vi som i stor grad gjør oppgavene i bransjen. Oljeselskapene, særlig de litt mindre, har i stor grad en påserolle, i den forstand at de ser etter og kontrollerer det vi gjør.

Bilde av Ståle Kyllingstad, styreleder for Norsk Industri Olje & Gass og konsernsjef i IKM-gruppen
- Problemstillingene dette Hovedtemaet peker på, må løses i lag. Vi har et felles ansvar, sammen med våre kunder, for sikkerheten på sokkelen og sikkerheten knyttet til hele vår industri, sier Ståle Kyllingstad, styreleder for Norsk Industri Olje & Gass og konsernsjef i IKM-gruppen Foto: Tommy Ellingsen

- Hovedtemaet til Ptil peker på viktigheten av å beholde sterke og livskraftige leverandører, og på operatørenes ansvar for dette. Er operatørene bevisste nok på dette ansvaret?

- Ikke i så stor grad som vi kunne ønske. Kontraktstrategien til selskapene er ekstremt viktig i dag. Et operatørselskap sitter med stor makt, og det kontraktuelle ansvaret er deres.

- Den farligste konkurrenten er den som holder på å gå over ende. Et leverandørselskap som vet de vil gå konkurs om de ikke får kontrakt, men som samtidig er i tvil om de vil klare seg dersom de får kontrakten - fordi prisene i kontrakten er så lave; et slikt selskap representerer en veldig farlig kombinasjon. Slike situasjoner kan kan gå på bekostning av sikkerheten. Dette er en reell problemstilling vi er svært oppmerksomme på i Norsk Industri.

- Leverandørselskaper som er ikke-bærekraftige økonomisk, eller er bare så vidt bærekraftige, er ikke bra. Vi trenger sterke leverandørselskaper og sterke leverandørkjeder som er robuste og har god inntjening.

- Nå må vi komme med andre løsninger for å kutte; tekniske løsninger som gjør at bransjen blir billigere og gjør oss konkurransedyktige i lang tid

- Har ikke leverandørene selv ansvar for å si nei til kontrakter som påvirker sikkerheten negativt?

- Soleklart. Men når folk står på kanten av et stup, strekker de seg lenger enn de kanskje hadde tenkt. Og de gjør kanskje dårligere vurderinger enn ellers. Men utvilsomt; det er leverandørenes hovedansvar å ivareta sikkerheten.

- Hvordan har samarbeidet mellom operatører og leverandører endret seg de siste årene?

- Det er blitt bedre. For seks, sju år siden var det mye større motsetningsforhold; det var på grensen til ampert mellom operatørselskapene og leverandørindustrien.

- Operatørene tjente mye penger, og det var veldig stort trøkk i bransjen, mens vi som leverandører ikke klarte å opprettholde vår fortjeneste. Vi jobbet mest for å levere og tilfredsstille kundene.

- Så kom oljekrisen i 2014-2015. Den fikk oss til å oppleve at vi var i samme båt. Samarbeidet som ble utviklet da, varer ennå. Så situasjonen er bedre enn den var, men vi har fortsatt problemstillinger knyttet til dette med kontraktuelle strategier. Det er ekstremt viktig at operatørene tenker gjennom hvilke strategier de har.

- Hvilket ansvar har leverandørene for sikkerheten?

- Alt ansvar, egentlig. Vi har ansvar for våre ansatte, og vi har ansvar for at vi som selskap arbeider på en sikker og forsvarlig måte. Det fins ingen unnskyldning for verken det ene eller det andre. Ansvaret er vårt - fullt og helt.

- Men vi må sørge for at det er forståelse hos kundene våre for at vi har en arbeidsmetodikk som er forenlig med deres. Og at operatørselskapene har en kontraktstrategi som sikrer de leverandøransatte langsiktighet og trygghet, slik at unge og nye folk tør å satse på vår bransje og våre selskaper.

- Oljeselskapene må bidra til å tilrettelegge for leverandørene, slik at vi i fellesskap klarer å ivareta sikkerheten på en veldig god måte.

Kommentarer fra næringen

Anniken Hauglie, administrerende direktør, Norsk olje og gass

Anniken Hauglie, administrerende direktør, Norsk olje og gass
- Et veldig godt tema. Uavhengig om man jobber i operatørselskaper eller hos leverandørene, er det den samme næringen. Og det å ha et høyt HMS-fokus og en trygg næring, enten man jobber i den ene eller andre delen av den, mener vi er veldig viktig, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør, Norsk olje og gass Foto: Tommy Ellingsen

- Et veldig godt tema. Uavhengig om man jobber i operatørselskaper eller hos leverandørene, er det den samme næringen. Og det å ha et høyt HMS-fokus og en trygg næring, enten man jobber i den ene eller andre delen av den, mener vi er veldig viktig.

- Vi trenger en sterk leverandørindustri i Norge. På sikt vil vi alle sammen tjene på dette. Mitt inntrykk er at man er bevisste på det, og vi jobber også tett sammen i bransjeforeningen for at vi skal finne gode, felles løsninger. 

- At arbeidstakerne og arbeidsgiverne snakker godt sammen, og at de har et godt forhold til myndighetene, gjør at vi kan finne gode løsninger i felleskap. Vi vil alle tjene på at vi har et nært, tillitsfullt og godt partssamarbeid. Det har dratt Norge gjennom mange kriser før, og det kommer også til å være en viktig faktor gjennom utfordringene vi står i nå. 

Hilde-Marit Rysst, leder, Safe

Hilde-Marit Rysst, leder, Safe
- Jeg synes det er et bra tema. Vi vet at det har vært store endringer i rammebetingelser og hvilke muligheter leverandørene har for å skape så gode HMS-resultater som vi forventer i vår bransje. Det er positivt at Ptil nå gir beskjed, sier Hilde-Marit Rysst, leder, Safe Foto: Gunlaug Leirvik

- Jeg synes det er et bra tema. Vi vet at det har vært store endringer i rammebetingelser og hvilke muligheter leverandørene har for å skape så gode HMS-resultater som vi forventer i vår bransje. Det er positivt at Ptil nå gir beskjed. Våre lokale tillitsvalgte i den enkelte bedrift kan bruke Hovedtemaet helt bevisst for å vise at nå tas det grep.

- Vi får stadig tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at det er tøffere tider og at det skal løpes fortere og jobbes raskere, og da er det enklere å ta short-cuts, rett og slett. Så vi er bekymret for rammebetingelsene operatørene har gitt leverandørene over flere år, og vi mener helt klart at det er på tide å ta et skritt tilbake og få mer robuste rammebetingelser igjen - slik at leverandørene kan få gjort jobben på en god måte.

- Det er ingen som ønsker å skade verken seg selv eller kollegaer eller fabrikken de er på. Alle ønsker å ha en god arbeidsdag og en trygg arbeidsdag. Da må de ha muligheten til å få dette til.  

Foto: Industri Engergi
Foto: Tommy Ellingsen
Foto: Carina Johansen/NTB
Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Lill-Heidi Bakkerud, nestleder, Industri Energi: - Et godt tema for 2021. Bransjen er sammensatt, og mye av arbeidet og oppgavene utføres av leverandørene. Vi forventer at temaet vil bidra til større oppmerksomhet mot hva mangfoldet og samhandlingen betyr for sikkerhet og arbeidsmiljø. Vi vil benytte temaet til å belyse at det er en forutsetning med reelt samarbeid og arbeidstakermedvirkning, blant annet i anbudsprosessene.
Arne Sigve Nylund, konserndirektør UPN, Equinor: - Jeg synes (Hovedtemaet) På lag med leverandørene er kjempebra. Det å jobbe tettere sammen, ikke minst med sikkerhet, er veldig viktig. - Samarbeid er med på å skape forutsigbarhet i bransjen. Det at en jobber med sikkerhet på en tilsvarende og lik måte, tro jeg bidrar til å heve sikkerhetsnivået. - Jeg tenker at Equinor må bruke Hovedtemaet i forhold samarbeidet vi har generelt med leverandørene i vårt selskap. Uten leverandørene hadde vi ikke kunnet gjøre jobben; det er helt innlysende.
Steinar Våge, administrerende direktør, ConocoPhillips: - Det er et veldig godt og betimelig tema. Vi trenger leverandørene. Det å holde leverandørindustrien oppegående og sterk, og ha den kompetansen, det er viktig i omstillingen som vår næring er i - også når det gjelder transformeringen mot det grønne skiftet.
Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør, Aker BP: - Hovedtemaet er utrolig viktig. Vi snakker jo mye om å være del av én industri, men det er ikke alltid vi er i stand til å vise det. - I min verden er det ikke mulig å gjennomføre de digitale endringsprosessene, det angår for så vidt også generelle endringsprosesser, uten at vi har en mye bedre relasjon og mye bedre fordeling av oppgaver og kapabilitet mellom operatør og leverandør.

Les også

Hovedtema 2021: På lag med leverandørene