Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

Den digitale oljearbeider

Bruk av nettbrett på innretning Foto: Aker BP
Robothund Foto: Aker BP
boresimulator Foto: Maersk Training
Digitalisering endrer petroleumsnæringen radikalt og vil bety store endringer for mange ansatte. Men hvordan blir framtidens arbeidshverdag for den digitale oljearbeider?
Nye digitale løsninger kan redusere og fjerne manuelle og krevende oppgaver, men må innføres med omhu. Robothunden Spot fra Boston Dynamics har nylig fått jobb i Aker BP/Cognite og er testet på Skarvfeltet. Der har den labbet rundt for å inspisere, rapportere og samle inn data.
Full konsentrasjon hos Maersk Trainings fullskala boresimulator DrillSim:6000 i Svendborg i Danmark. Simulatoren brukes til å trene involverte i boreoperasjoner, slik at de er forberedt på å håndtere kjente og ukjente utfordringer.

Digitalisering endrer petroleumsnæringen radikalt og vil bety store endringer for mange ansatte. Men hvordan blir framtidens arbeidshverdag for den digitale oljearbeider?

Innføring av ny teknologi og nye løsninger i oljebransjen fører til store omveltninger i arbeidsoppgaver og organiseringen av arbeidet. Endringene omfatter alt fra bruk av droner, bærbar teknologi og sensorer på klær og utstyr til nye samhandlingsformer og beslutningsstøtte for automatiserte systemer.

Gevinster

- Nye digitale løsninger kan redusere og fjerne manuelle og krevende oppgaver, og de har stort potensial for å redusere menneskelige feil. Det sier seniorrådgiver i Ptil, Linn Iren Bergh, som leder vår oppfølging av næringens digitaliseringsarbeid.

Bergh ser mange sikkerhetsgevinster knyttet til de nye tekniske løsningene næringen nå tar i bruk.

- Innen boring og brønn, for eksempel, brukes det i økende grad digital brønnplanlegging og automatiserte boreoperasjoner. Det gir borepersonellet økt beslutningsstøtte til å utføre jobben sin - ved at systemet varsler om feil hvis det oppstår utfordrende situasjoner. På den måten kan de gripe inn tidligere, forklarer hun.

Et annet eksempel er håndholdte enheter. Johan Sverdrupfeltet, som startet produksjonen i 2019, ble designet med tanke på bruk av nettbrett. Disse forenkler hverdagen mye, blant annet fordi man kan dele sanntidsinformasjon. Dermed kan man hente fram prosedyrer, tegninger og arbeidstillatelser i operasjonsområdet samtidig som informasjonen løpende deles med kontrollrommet.  

Se video

Hvilke endringer møter arbeidstakerne når næringen digitaliseres i stadig raskere tempo?

Risiko

Nye tekniske løsninger kan imidlertid også medføre ny risiko – ofte fordi menneskene som skal bruke systemene, kommer i bakgrunnen.

- I våre tilsyn ser vi ofte at det er manglende oppmerksomhet mot menneskelige aspekter når digitale løsninger utvikles og testes, sier Bergh.

- Kunnskap om mennesket og hvordan vi yter i gitte situasjoner, må tas med i alle deler av utviklingen - fra designfasen til bruk. Dette betyr at utstyr må utformes basert på brukernes ulike behov.

- Ikke minst er det viktig å teste brukerens evne til å løse oppgaver både under normale omstendigheter og i situasjoner der noe går galt, understreker hun.

Kompetanse

Bergh legger vekt på at innføring av ny teknologi krever oppdatering av kompetanse - ikke bare hos de som skal gjøre jobben ute på innretningene, men også hos ledere.

- Det er viktig at det blir satt av nok tid til opplæring - og at den kommer på riktig tidspunkt.

- Selv om det er mange positive sider ved å ta i bruk for eksempel bærbar teknologi, må vi ikke nedvurdere at dette fører til endringer for de som skal bruke utstyret. Derfor er vi som tilsynsmyndighet opptatt av at selskapene gjør nødvendige risikovurderinger.  

- I disse vurderingene er det viktig å inkludere de ansatte. Deres erfaringer er av stor betydning, ikke minst når man skal identifisere og styre risiko. God involvering vil også bidra til å skape tillit til teknologien.

Nettbrett i offshoremiljø
Johan Sverdrupfeltet, som startet produksjonen i 2019, ble designet med tanke på bruk av nettbrett. Disse forenkler hverdagen mye, blant annet fordi man kan dele sanntidsinformasjon. Foto: Ole Jørgen Bratland


- Fremmedgjøring er en mulig negativ effekt ved digital teknologi, påpeker Bergh.

- Dette er noe vi særlig ser i sammenheng med automatisering. Når vi knytter sammen systemer og prosesser på nye måter, kan det føre til at kunnskap om underliggende forutsetninger går tapt. Dette kan igjen bety at vi ikke har oversikt over all risiko i operasjonen vi holder på med, advarer hun.

Flyulykker

Fatale eksempler på fremmedgjøring er trukket fram i flyindustrien. Da to fly av typen Boeing 737 MAX styrtet i 2018 og 2019, pekte etterforskningen på at pilotene ikke forstod hvordan de automatiserte systemene om bord endret flyenes egenskaper. Da en kritisk situasjon oppstod, reagerte pilotene med feil handlinger. Til sammen 346 mennesker omkom i ulykkene.

- I faglitteraturen kalles dette automation bias. Det er ideen om at fordi noe kommer fra en maskin, har vi en tendens til å tro at det er mer riktig. Fenomenet kan være overførbart til automatisering av risikofylte operasjoner på petroleumsinnretninger. Ett eksempel er boreoperasjoner, der automatisering innebærer at personalet går fra å styre en prosess til å overvåke den.

- Automatiserte systemer er fremdeles helt avhengige av mennesker. Selv om personalet i økende grad vil få en rolle hvor de overvåker og passer på, må de samtidig være i stand til å gripe inn og utføre kritiske oppgaver dersom systemet svikter.

Bilde fra cockpit på fly
Når vi automatiserer fly, blir pilotene stadig mindre fortrolige med å fly manuelt og med å interagere med flyet. Når det så oppstår en krisesituasjon, blir de tvunget til å håndtere flyet manuelt og risikoen for å gjøre feil øker. Foto: Boeing

Kunnskap om mennesket og hvordan vi yter i gitte situasjoner, må tas med i alle deler av utviklingen - fra designfasen til bruk. Dette betyr at utstyr må utformes basert på brukernes ulike behov.

Selskapenes ansvar

Ptil har som mål å bidra til at næringen prioriterer sikkerhet og arbeidsmiljø høyt når digital teknologi blir utviklet og iverksatt i selskapene.

- Vi er opptatt av at de vurderer risiko og sårbarhet ut fra et helhetlig perspektiv som inkluderer menneskelige, teknologiske og organisatoriske forhold, understreker Bergh.

- Hvert selskap må ta eierskap og styring over risikoen når de utvikler og tar i bruk nye systemer og løsninger. Involvering av de ansatte er en viktig del av dette.

Hør også vår podkast om den digitale oljearbeider

Abonner på vår podkast i Spotify og få varsel når vi publiserer nye episoder.

Tidsskriftet Dialog

Artikkelen er hentet fra vårt tidsskrift Dialog, som har som formål å åpne for debatt om noen av de mest aktuelle problemstillingene og utfordringene næringen står overfor på sikkerhetsområdet. 

Klikk her for å se alle utgaver av Dialog