Riksrevisjonens kritikk mot Norges største operatørselskap handler i hovedsak om to forhold. Revisjonen mener at Equinor har vist manglende evne til læring etter nestenulykker, og at selskapet ikke retter godt nok opp i regelverksbrudd som Ptil har påpekt.

Eldar Sætre svarer slik på noen viktige spørsmål i etterkant av rapporten:

Hvordan vurderer du kritikken fra Riksrevisjonen?

Jeg tar på alvor den kritikken som er reist knyttet til Equinor. Rapporten peker på at vi i noen tilfeller har vært for dårlige til å lære fra tidligere hendelser, og det samsvarer med funn vi også har gjort i egne granskninger.

Videre påpekes det at vi ikke alltid har lukket gap eller fulgt opp godt nok. Her er mitt utgangspunkt at vi skal være gode på rapportering og oppfølging av forhold som blir påpekt. Avvik som blir identifisert, skal lukkes - og her må vi bli enda bedre.

Hvor alvorlig er dette for Equinor?

Vi er avhengige av at myndigheter og tilsyn følger oss tett i arbeidet med sikkerhet, og vi tar de tilbakemeldingene vi får på stort alvor. Vi bruker dette systematisk til læring og forbedring. Gode og konstruktive evalueringer av vårt arbeid med HMS ønsker jeg velkommen, fordi sikkerhet er og blir det aller viktigste fundamentet for den virksomheten vi driver.

Målet er å ta ned risiko mest mulig, lære av feil og bedre sikkerheten. Vi ser at vi leverer stadig bedre sikkerhetsresultater, men vårt utgangspunkt er at vi alltid kan lære mer, og bli enda bedre.

Hvordan jobber du med problemstillingene som belyses av Riksrevisjonen?

Vi gjennomfører et større arbeid med å sjekke oppfølging etter tilsyn fra flere år tilbake i tid, og se om det eventuelt er gap eller utestående aksjoner vi må følge opp. Vi jobber også mye med HMS læringspakker rettet mot driften på sokkelen, for å sikre læring fra reelle hendelser som er gransket.

Jeg er opptatt av at vi trekker inn organisasjonen på denne måten; at arbeidslag og plattformledelse jobber med konkrete tilfeller og problemstillinger for å sikre at vi lærer.

Vi blir aldri ferdig utlært, og jeg er overbevist om at vi kan bli enda bedre ved å jobbe kontinuerlig og systematisk med læring.

Kommer rapporten fra Riksrevisjonen til å medføre noen endringer i måten Equinor driver virksomheten på?

Vi vil bruke rapporten for å sikre ytterligere læring. Vi skal etterleve styringssystemer som er etablert, og la gode sikkerhetsrutiner gjennomsyre alt vi gjør. Det er sentralt for oss at vi klarer å jobbe effektivt, samtidig som vi reduserer risiko mest mulig, lukker tiltak og dokumenterer dette tilfredsstillende.

Vi skal hver dag jobbe for å ytterligere forbedre de resultatene vi nå leverer på sikkerhet. Det skal ikke være noen hvilepute, men over tid har vi fått ned hendelsestrenden både i industrien og i Equinor.

Som selskap har vi aldri hatt bedre sikkerhetsresultater enn det vi har per i dag. Derfor er min innstilling at vi skal være i læremodus når det kommer gjennomganger av sikkerhetsarbeid på norsk sokkel.

Sikkerhetsregimet i norsk petroleumsvirksomhet er basert på tillit mellom partene. Er dette godt nok for å møte dagens og framtidens utfordringer, eller bør vi revurdere modellen?

Som ansvarlig operatør av olje- og gassinstallasjoner i Norge, skal vi drive våre anlegg trygt og sikkert, i tråd med myndighetenes krav. Vi mener at dette skjer best i et tett samarbeid med myndigheter og resten av industrien. 

Vi støtter utvalgsrapporten og stortingsmeldingen, som pekte på at regimet for oppfølging av HMS i norsk petroleumsvirksomhet i hovedtrekk er velfungerende, og bør videreføres. En god bruk av handlingsrommet i regimet forutsetter imidlertid at partene har gjensidig tillit og respekt for hverandres roller og ansvar.

Partssamarbeidet er i den forbindelse en viktig bærebjelke som kan ytterligere styrkes og videreutvikles. RNNP-målingene som gjøres årlig i regi av trepartssamarbeidet, er et eksempel på det.

For oss er det sentralt at vi samarbeider godt med aktørene, og at vi innretter oss etter de krav som settes til vår virksomhet.

Tidsskriftet Dialog

Artikkelen er hentet fra vårt tidsskrift Dialog, som har som formål å åpne for debatt om noen av de mest aktuelle problemstillingene og utfordringene næringen står overfor på sikkerhetsområdet. 

Klikk her for å se alle utgaver av Dialog