Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi:

– Kritikken må tas på største alvor. Samtidig ser vi i dag et klart sterkere og tydeligere tilsyn enn da selve revisjonen ble gjort. For eksempel er det etter påtrykk fra Ptil og Industri Energi gjort store forbedringer i driften av Goliat og i topartssamarbeidet i Eni/Vår Energi.

-Etter Engen-rapporten og stortingsmeldingen om HMS i petroleumssektoren, er det også tatt skikkelig tak i samarbeidet mellom myndigheter, selskapene og fagforeningene. Og vi ser i dag betydelig bedre samarbeid og tillit mellom partene.

Bilde av Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi

Les mer: Riksrevisjonens rapport om Petroleumstilsynet: – Konklusjonene må tas på største alvor, men allerede ser vi et sterkere tilsyn

Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna:

- Det er bra at Ptil tar på alvor de kritiske merknadene Riksrevisjonen har til tilsynspraksisen på norsk sokkel, og vi ser fram til tydeligere praksis og ansvar relatert til dette. Tekna har deltatt i arbeidet til Riksrevisjonen, og har her satt fokus på den uklare fordeling av tilsynsansvar mellom etatene rundt IKT-sikkerhet. Partssamarbeidet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere har også vært et viktig tema.

Bilde av Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna

Les mer: - IKT-sikkerhet på sokkelen må prioriteres

Jorunn Birkeland, nestleder av NITOs petroleumsutvalg og medlem av Sikkerhetsforum:

- Det som kommer fram, er helt i tråd med hva også NITO har påpekt. Rapporten viser at Ptil har gjort alvorlige feil, og tilsynet har nok også fått en svekket rolle over tid.

- Når en sånn kritisk rapport kommer, må vi minne oss selv på at det også er mye positivt å si om Ptil sin organisasjon. Vi har et faglig dyktig og nært tilsyn som samarbeider tett med både fagforeninger, verneombud og arbeidsgiversiden innen bransjen, gjennom blant annet Sikkerhetsforum.

Jorunn Birkeland, nestleder av NITOs petroleumsutvalg og medlem av Sikkerhetsforum

Les mer: Hard kritikk mot Arbeids- og sosialdepartementet og Petroleumstilsynet må bidra til læring og forbedring

Hilde-Marit Rysst, leder i SAFE:

– Ptil fikk oppleve i praksis det mange har fortalt dem, at selskapene gjerne baserer seg på «festtaler» til tilsynet som slett ikke alltid følges opp i praksis. At Eni fikk oppstartsløyve, selv om de i praksis ikke hadde kontroll på installasjonen [Goliat], er meget alvorlig, og skulle aldri skjedd. Denne situasjonen viser at Ptil på ingen måte kan ta for gitt at en bedrift tar Ptil sin myndighet til etterretning. Lovnader og oppfølgingspunkter må følges opp i praksis.

– Det er nå arbeidet starter. Tilsynet har fått en arbeidsordre, og nå forventer vi at tilsynssjef Anne Myhrvold følger dette opp. Det har vi for øvrig tillit til at hun også gjør.

Bilde av Hilde-Marit Rysst, leder i SAFE

Les mer: Sterk kritikk av Ptil: Tilsynet har liten påvirkning på oljeselskapenes sikkerhetsarbeid

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne:

- Riksrevisjonens kritikk går i hovedsak på at Ptil i alt for stor grad ikke bruker kraftige nok reaksjonsmidler når det er behov for det, og at man stoler for mye på at oljeselskapene følger opp tilsynets pålegg. Det er helt i orden at man har tillit til selskapene, men når man gjentatte ganger opplever at viktige utbedringer ikke foretas, er det all grunn til å slå alarm.

Bilde av Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne


Les mer: – Skremmende at Ptil ikke følger opp bedre