I høyt tempo innfører selskapene i petroleumsvirksomheten ny teknologi, konsepter og driftsformer som skal gi mer effektive arbeidsprosesser, erstatte manuelt arbeid, gi bedre analyser og bidra til bedre beslutninger.

- Digitalisering omhandler både teknologi og organisasjonen. Eksempler på teknologi i denne sammenhengen er robotisering, kunstig intelligens, maskinlæring, stordatabehandling, sanntidsdeling og tettere sammenkobling av systemer. Digitalisering handler ikke bare om endring av arbeidsprosesser i egen organisasjon, men også implementering av nye samarbeidsformer og forretningsmodeller, forklarer Linn Iren Vestly Bergh, som leder Ptils oppfølging av digitalisering i næringen.

Gevinst og risiko

Ptil følger nøye med på digitaliseringsbølgen i bransjen – og at nyvinningene bidrar til bedret sikkerhet.

- Selskapene har ambisiøse planer om økt bruk av digital teknologi innenfor hele verdikjeden. Det er åpenbare positive gevinster av digitalisering, men for å høste disse, må vi kunne stole på at teknologien er trygg og at risikoen kan håndteres innenfor rammene av regelverket, sier Bergh.

Nye løsninger skaper mer komplekse og integrerte infrastrukturer og systemer - og vil medføre endringer i måten petroleumsindustrien jobber på.

- God kompetanse, kombinert med god forståelse og grundig vurdering av risiko, er essensielt her, understreker hun.

Hun minner samtidig om at digitalisering ikke bare handler om kroner og øre, eller om rasjonalisering og effektivisering av drift. Selskapene er forpliktet til å sørge for at arbeidet med digitalisering også gir sikkerhetsmessig gevinst – både når det gjelder arbeidsmiljø og storulykkerisiko.

- Selskapene skal sørge for kontinuerlig videreutvikling og forbedring av sikkerheten i alle faser av virksomheten, og vi forventer at selskapene setter konkrete og forpliktende mål for hvordan ny teknologi og nye løsninger skal bidra til økt sikkerhet.

- Generelle formuleringer om at «digitalisering skal bidra til å øke sikkerheten» er ikke nok. Sikkerhet er ikke en gevinst, en bieffekt eller noe som kommer på kjøpet; det er noe du oppnår gjennom målrettet innsats, poengterer Bergh.

Tilsyn med digitalisering

I 2019 retter Ptil spesiell oppmerksomhet mot aktiviteter knyttet til utvikling og implementering av digital teknologi og endring i arbeidsprosesser og samarbeidsformer. Vi vil gjennomføre tilsyn med selskapenes implementering og drift av automatiserte boreoperasjoner, bærbar teknologi og bruk av digitale løsninger innen vedlikehold.

- Vi vil særlig se på grensesnittet mellom beslutningsstøtteverktøy og menneskelige og organisatoriske forhold. Vi vil også følge opp selskapenes planer for å sikre forsvarlig endringsprosesser og hvordan arbeidstakere bli involvert og ivaretatt, sier Bergh.

- Digitalisering medfører økte krav til datakvalitet og datagrunnlag, deling av data på tvers av organisasjoner, nye samarbeidsmodeller, trening og opplæring og gjensidig tilpasning av arbeidsprosesser og teknologi.

Tidsskriftet Dialog

Artikkelen er hentet fra vårt tidsskrift Dialog, som har som formål å åpne for debatt om noen av de mest aktuelle problemstillingene og utfordringene næringen står overfor på sikkerhetsområdet. 

Klikk her for å se alle utgaver av Dialog