Sikkerhet er et verdivalg er Ptils Hovedtema for 2018. Myhrvold inviterer nå til bred debatt om hvordan det overordnete verdibegrepet skal forstås og hvilken plass sikkerheten har i dette.

- Næringen må sørge for at begrepet sikkerhet først gir mening og har substans, sier Ptil-direktøren.

- I overordnet perspektiv er vi som myndighet opptatt av hvilke verdier næringen står for, hvilke verdier hvert selskap vektlegger og hvordan både selskapene og en samlet bransje forvalter disse verdiene.

- Kort og godt: Hvordan jobbes det med sikkerhet, og hvilken verdi – og egenverdi - legger man i det store begrepet sikkerhet?

Myhrvold utdyper:

- Verdier handler åpenbart om kroner og øre og kost/nytte, men også mye mer.  

- Ordet verdi favner vidt. Det er et overordnet begrep for samfunnet, Norge og norsk arbeidsliv – og dermed for petroleumsnæringen og hvert enkelt selskap som er en del av denne bransjen. Verdier for både samfunnet og vår bransje skapes gjennom mange forhold som ikke er knyttet til økonomi.

- Petroleumsvirksomheten er kompleks; arbeidslivet er komplekst. I det komplekse vil det være mange dilemmaer, og i dilemmaene ligger det mange valg.

- Poenget er hvordan petroleumsbransjen vekter sine verdier opp mot hverandre, hvordan man faktisk velger sikkerhet; hvordan man ivaretar ambisjonen om sikkerhet først.

Mange spørsmål

- Begrepet sikkerhet omfatter mye; storulykker, arbeidsmiljø, beredskap, sikringssaker og ytre miljø – blant annet. Når vi snakker om sikkerhetsarbeid, handler det om innsatsen for å forebygge storulykker, uønskede hendelser, skader og sykdom.

- Dersom næringen og selskapene skal lykkes med å videreutvikle det gode nivået bransjen har oppnådd gjennom mange år, må selskapene gjøre de riktige tiltakene – og utfordre seg selv.

- Hvilke tiltak virker? Hvilke har god effekt? Hva koster de? Hvilken gevinst gir de? Hvilke verdier har man, og hvilke verdier settes i spill når man gjør sine valg? Hva kan man vinne – og tape?

- Spørsmålene er mange, og de må besvares, understreker Myhrvold.

Fine ord

Hun mener debatten knyttet til Ptils Hovedtema for 2018, også bør ses i lys av den norske modellen.

- Tillit, ansvar, risikoreduksjon, forsvarlig virksomhet, kontinuerlig forbedring; regimet er tuftet på mange fine ord. Begrepene gir oss et godt rammeverk for samhandling og arbeid mot felles mål, men de er nokså verdiløse dersom de ikke har reelt innhold.

- Nå mener jeg det har stor betydning at vi ser nærmere på hvordan vi, partene i næringen, sammen kan styrke arbeidet med fortsatt forbedring innen sikkerheten.

- Vi kommer til å sette temaet Sikkerhet er et verdivalg på dagsorden i mange sammenhenger i 2018. Og vi venter at selskapene gjør det samme – på initiativ fra sine ledere.

Videreføring fra 2017

Myhrvold understreker at Ptil vil følge opp ambisjonene i Hovedtemaet gjennom initiativer mot næringen og tilsyn med selskapene. Mange av tilsynsoppgavene knytter seg til prioriterte områder i årets tildelingsbrev.

- Vår ambisjon er å skaffe stor oppmerksomhet om temaet Sikkerhet er et verdivalg gjennom dialog, diskusjon og operasjon.

- Hovedtemaet for 2018 er også en videreføring a temaet fra 2017, Trenden skal snus. Vi er på ingen måte ferdige med dette. Arbeidet med fjorårets satsing vil også prege 2018, fastslår Ptil-direktøren.

- Prosessene fortsetter. Vi er ikke i mål.