Gjennom Hovedtemaet Sikker, sterk, tydelig sender Ptil klare meldinger til næringen. Ikke bare om ansvarsfordelingen, men om kravet til kontinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået i årene framover.

- Da Stortinget sommeren 2018 behandlet meldingen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, ble det slått fast at det norske sikkerhetsregimet er robust og velfungerende, og at det bør videreføres, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

- Samtidig ble det i meldingen etterlyst et sterkere og tydeligere Petroleumstilsyn. Dette er noe vi tar på alvor. Et sterkt Ptil skal være en grunnpilar i den norske modellen, fastslår hun.

Ikke godt nok

- Vi har nå gjennomgått vår praksis og konkludert med at det er nødvendig å bruke verktøykassen på en tydeligere måte. Det gjelder valg av tilsynsmetoder, bruk av reaksjonsmidler og at vi i større grad enn før skal sjekke at næringen korrigerer avvik.

- Vi kan ha undervurdert betydningen av å gripe tidlig og tydelig nok inn i krevende situasjoner, sier Myhrvold.

- Jeg håper det pågående utredningsprosjektet, der vi sær nærmere på utbyggingen av feltene Goliat, Aasta Hansteen og Ivar Aasen, vil få fram gode lærepunkter både for oss og for næringen.

- Stortinget har også klare forventninger til næringen, om at vi skal vektlegge partssamarbeid og fortsette innsatsen for kontinuerlig forbedring av sikkerheten.

- Godt nok er ikke godt nok. Ambisjonen er at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende innenfor helse, miljø og sikkerhet. Dette målet står fast.

Framover vil vi arbeide for å tydeliggjøre ansvar: Ptil skal styrke tilsynet. Selskapene skal sikre utviklingen.

Metodisk

- Hovedtema 2019 er derfor også en klar bestilling til næringen. Partene plikter å bidra til at ambisjonene innfris, både hver for seg og sammen, sier Ptil-direktøren.

- Det er selskapene som må sikre utviklingen. Det er de som har og skal ta ansvaret for at virksomheten til enhver tid drives forsvarlig.

- Vi har sett eksempler på at selskapene ikke har tatt dette ansvaret. Det er uakseptabelt, understreker Myhrvold.

- Selskapene skal respektere regimet, kjenne rollene og ta tak i sikkerhetsmessige problemstillinger. De må arbeide metodisk for å redusere risiko, prioritere sikkerhet og sørge for kontinuerlig forbedring.

- Framover vil vi arbeide for å tydeliggjøre ansvar: Ptil skal styrke tilsynet. Selskapene skal sikre utviklingen.