Utredningen "Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og partssamarbeid i petroleumsvirksomheten" beskriver status for tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i HMS-arbeidet på bedriftsnivå i petroleumsvirksomheten. Beskrivelsen bygger på Ptils erfaringer og observasjoner gjennom tilsyn og annen kontakt med aktører i næringen de siste årene.

Arbeidet dekker tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i enkeltbedrifter og i kontraktskjeder mellom operatører, entreprenører og underleverandører, men omtaler også andre arenaer for kollektiv medvirkning.

Mangler som er påvist gjennom tilsyn på området oppsummeres i utredningen. Gjennomgående mangler gjelder:

  • involvering i saker som har betydning for HMS tidlig nok til at arbeidstakernes innspill blir en del av beslutningsgrunnlaget
  • nok tid til å drive verneombudsarbeid
  • typen saker/oppgaver som verneombud og AMU involveres i
  • opplæring av verneombud og AMU-medlemmer
  • informasjonsgrunnlag for saker som legges fram, som f eks for kort tid før møter, bruk av engelsk, lysark som ikke gir mening for andre enn dem som har laget dem.

Dokumentet skal først og fremst være et grunnlag for Ptils videre arbeid med oppfølging av tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i HMS-arbeidet, men kan også brukes som grunnlag for initiativ fra andre aktører i næringen; selskaper så vel som arbeidstakernes organisasjoner.