Petroleumstilsynet (Ptil) ser på den omfattende dokumentasjonsmengden i petroleumsvirksomheten som en mulig sikkerhetsrisiko ved at viktig informasjon som er nødvendig for å sikre effektiv og forsvarlig drift av innretningene kan drukne i mengden. Samtidig er det viktig at man har tilstrekkelig og tidsriktig dokumentasjon på områder med betydning for sikkerhet.

Mål

Målet med prosjektet var å kartlegge utløsende og bakenforliggende årsaksforhold som kan ha ført til veksten i dokumentasjonsmengden i næringen. Videre å vurdere om det er forhold som kan ha sikkerhetsmessig betydning.

Tre hovedspørsmål

I rapporten har vi oppsummert innspillene fra utstyrsleverandørene, hovedleverandørene og operatørene. Disse er sortert i henhold til underliggende tema og de tre hovedspørsmålene;

Hva er utfordringen, hva er bakgrunnen for utfordringen og hva gjøres med denne.