Studien er utført som et ledd i vurdering av konstruksjonssikkerhet i nordområdene. Samvirke mellom et modellert islegeme og en halvt nedsenkbar plattform er studert i bølger og strøm.

Sannsynlige treffpunkt, med tilhørende kollisjonshastighet er presentert. Simuleringsverktøyet SAMS er benyttet for å etablere energikart for påkrevd energiopptak for mulige treffpunkt på konstruksjonen. Beregnet energiopptak fordeles mellom is og konstruksjon, og skadevurderinger er gjort på basis av den energi som forutsettes absorbert i konstruksjonen.

For studert modell, breis med 15 meters utstrekning, er største absorbsjonsenergi 7,32 MJ, med moderate skader i skroget. Det understrekes imidlertid at resultatene fra studien kun er gyldig for studert modell. Endrede stivhets og styrkeforhold mellom konstruksjon og is, vil gi endrede konklusjoner.

Tetter kunnskapshull

Petroleumstilsynet arbeider med en rekke prosjekter knyttet til kunnskapsutvikling om nordområdene. Økende aktivitet knyttet til leteboringer og videreutvikling av større funn, har satt nordområdene i søkelyset de siste årene. Samtidig har det vært mye diskusjon om næringen har nok kunnskap om HMS-utfordringene i disse områdene.

Til tross for at næringen har gjort mye for å tette kunnskapshullene de siste årene, har vi sett behov for å innhente mer kunnskap. Vi har derfor satt i gang en rekke prosjekter for kunnskapsinnhenting.