De fleste utbyggingene på norsk sokkel gjennomføres i henhold til plan for utbygging og drift (PUD), men enkelte utbygginger har imidlertid hatt utfordringer med betydelige overskridelser, både i kostnader og gjennomføringstid. Dette kan også påvirke helse, miljø og sikkerhet.

Ptil har nå fått utført en grundig utredning av tre feltutbyggingsprosjekt for å identifisere lærepunkter med relevans for helse, miljø og sikkerhet. Utredningen er ett av flere oppfølgingspunkt etter stortingsmeldingen om HMS som kom i fjor (Meld. St. 12 (2017-2018) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten).

Målet med utredningen har vært å identifisere utfordringer, bakenforliggende årsaker og anbefalinger til forbedringstiltak i selskapenes gjennomføringsmetodikk og myndighetenes oppfølging.

Utbyggingsprosjektene som er undersøkt er Goliat, Aasta Hansteen og Ivar Aasen. Arbeidet er utført av Acona.

- Må ta lærdom

I utredningen har Acona identifisert en rekke forbedrings- og bevaringspunkt som kan være relevante for framtidige feltutbygginger.

- Vi forventer at både operatører, rettighetshavere og leverandørindustrien setter seg inn i den kunnskapen som nå har kommet fram og vurderer de anbefalingene som utredningen kommer med, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

- Mange selskaper har gode retningslinjer og styringssystemer, men utredningen viser at det ofte er etterlevelse av disse som er det største forbedringspotensialet.

- Det er også viktig å trekke fram at utredningen vektlegger betydningen av å involvere arbeidstakerne tidlig i planlegging og i gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Denne vurderingen støtter vi fullt ut. Dette synliggjør viktigheten av den norske modellen med to- og tre-partssamarbeid, sier Myhrvold.

- Utredningen inneholder relevante innspill til hvordan vi utøver vårt ansvar som myndighet, blant annet med hensyn til vurdering av aktører og tilsyn i tidlig fase av utbyggingsprosjekter. Vi har allerede igangsatt flere aktiviteter knyttet til oppfølging av utbyggingsprosjekter. Vi vil også vurdere nødvendige tilpassinger i vår tilsynsstrategi og organisering for å bidra til bedre prosjektgjennomføring og forbedret sikkerhet, sier Myhrvold.

Utredningen består av tre rapporter:

  1. Oppsummeringsrapport – Utredning av feltutbyggingsprosjekter på norsk sokkel
  2. Hovedrapport - Utredning av feltutbyggingsprosjekter på norsk sokkel
  3. Utredning av feltutbyggingsprosjekter på norsk sokkel – valg av to tilleggsprosjekt