Analysen er utarbeidet for å identifisere og realitetsbehandle alternative løsninger til umiddelbar evakuering med livbåt for flyttbare innretninger, for å sikre rask og effektiv evakuering av personell til enhver tid.

Hensikten er å øke kunnskapen og forståelsen om alternative løsninger til umiddelbar evakuering. Det identifiseres styrker og svakheter ved de ulike alternativene til umiddelbar evakuering for flyttbare innretninger. Analysen belyser en rekke utfordringer knyttet til bruk av de ulike alternativene, både med tanke på eskalerende faktorer og som følge av innretningens lokasjon.

Da analysen er basert på en rekke innretnings- og lokasjonsspesifikke forutsetninger, bør hver enkelt gjennomføre tilsvarende vurderinger basert på gjeldene innretnings- og lokasjonsspesifikke forhold, dersom alternativene planlegges brukt.