Det er et stort antall undervannsanlegg installert på norsk sokkel, og med prosjekt som er under utvikling og funn som er gjort, så forventer man en ytterligere økning fremover. Det er krav til at utstyr på havbunnen skal ha en robust design som forhindrer utslipp, men erfaringer viser at lekkasjer skjer, både større og mindre.

Lekkasjehendelser knyttet til undervannsanlegg, har potensial for storulykke, og det er krav til at man skal ha utstyr, rutiner og system for å oppdage eventuelle lekkasjer. Det har over tid vært en teknologisk utvikling av utstyr på havbunnen og standarder og retningslinjer knyttet til dette utstyret. I dag eksisterer det en rekke teknologiske løsninger som enkeltvis eller satt i system er i stand til å detektere ulike typer lekkasjer med hensyn til blant annet størrelse, lokasjon og hva som lekker ut.

Erfaringer fra studien er blant annet å utføre risikovurderinger tidlig i prosjektfasen og samarbeid mellom alle aktuelle parter for effektiv utnyttelse av tilgjengelige tekniske løsninger.