Studien viser omfanget av hvilke fartøyoperasjoner som blir gjennomført, og risikoelementene som ligger i disse.

Risikoelementer ved 11 ulike fartøyoperasjoner er definert, med tilhørende beskrivelse av fartøystypene. Analysen ser på risikoelementer som påvirker aktivitetene og hvilke risikoreduserende tiltak som normalt blir etablert. Studien er utført kvalitativt med fokus på hendelser som kan ha storulykkepotensial, medføre personskader, forurensning eller materielle skader.

Totalt sett viser resultatene fra studien at det for flere av aktivitetene er potensial for storulykker med død og/eller flere alvorlige personskader, eller materielle skader med tap av større økonomiske verdier.

Styrket tilsyn mot fartøy

Vi gjennomfører en egen tilsynsserie rettet mot fartøy i 2019. Konklusjonene fra studien inngår i underlaget for planleggingen og er til god hjelp når vi skal velge hva vi bør se etter i tilsynsaktiviteten.