RNNP: Spørreundersøkelsen 2017

Spørreundersøkelsen i RNNP 2017 viser en negativ utvikling når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø og sikkerhetskultur. Det er også en økning i alvorlige personskader.

Vi har fulgt opp disse funnene i en kvalitativ studie for å undersøke bakgrunnen for den negative utviklingen i de ansattes vurderinger av psykososialt arbeidsmiljø, opplevd risiko og sikkerhetskultur – også sett i lys av den positive utviklingen i indikatorer knyttet til storulykkesrisiko. Undersøkelsen ble gjennomført som en feltstudie med en rekke intervjuer.

Resultater

Resultatene viser at flere ansatte uttrykker usikkerhet og bekymring over hvorvidt gjennomførte endringer de siste årene har hatt utilsiktede negative innvirkninger på risiko og arbeidsmiljø.

  • Studien avdekket flere forhold som indikerer at organisatoriske endringene har hatt noen utilsiktede konsekvenser som offshoreansatte mener kan ha negative konsekvenser for HMS.

  • Undersøkelsen indikerer også at det kan være interaksjonseffekter mellom flere av tiltakene som kan ha negative konsekvenser for HMS.

  • For bransjen som helhet, vil innføringen av mange tiltak i løpet av relativt kort tid representere en utfordring med hensyn til en totaloversikt over eventuelle endringer i risikobildet og hvilke konsekvenser de har. Dette stiller krav til tilpassede metoder og prosesser for styring av risiko.

  • Petroleumstilsynets tilsynsaktiviteter, innrapporterte hendelser og bekymringsmeldinger viser også at det fortsatt er utfordringer knyttet til styring av arbeidsmiljørisiko.

Se presentasjon av RNNP spørreundersøkelse 2017

RNNP: Hvordan overvåkes sikkerheten?