Bakgrunnen for oppgaven er vår vektlegging av reduksjon av risiko for storulykker. Vedlikehold og vedlikeholdsstyring er viktig for å sikre at sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr kan utføre sine krevde funksjoner i alle faser av levetiden.

Mål

Digitaliseringen av olje- og gassnæringen har allerede pågått i flere år, og omfatter hele verdikjeden på ulike vis – deriblant oppfølging av teknisk tilstand og arbeidsprosesser for vedlikehold. De forskjellige digitale løsningene vil ha ulike konsekvenser for sikker og effektiv drift. Derfor er det relevant å undersøke hvordan digitalisering påvirker tilsyn som Ptil utfører mot selskap innenfor styring av vedlikehold.

Denne oppgaven har blitt gjennomført som en forstudie hvor informasjon om aktørenes arbeid med digitalisering innenfor drift- og vedlikeholdsstyring har blitt samlet og vurdert, særlig relatert til endringene som vil tre i kraft de neste fem årene. Studien har lagt vekt på mulighetene for forbedring av sikkerheten, samt de risikoene og usikkerhetene digitaliseringen kan medføre. Studien er avgrenset til aktørene på norsk sokkel (permanent plasserte innretninger).

Resultat

Rapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til digitalisering i petroleumsvirksomheten basert på en gjennomgang av dokumenter og et møte med utvalgte selskaper. Den gir et grunnlag for valg av problemstillinger for nærmere utdyping i en hovedstudie. I tillegg danner den et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes både internt i Ptil og i næringen.