Bakgrunnen for arbeidet med denne rapporten er vår vektlegging av reduksjon av risiko for storulykker.

Vedlikehold og vedlikeholdsstyring er viktig for å sikre at sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr kan utføre sine krevde funksjoner i alle faser av levetiden.

Tidligere studier og våre egne tilsyn har avdekket svakheter og forbedringspotensial både innenfor barrierestyring og vedlikeholdsstyring.

Vi ønsket derfor en systematisering av informasjon med hensyn til aktørenes tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr (forstudie), og på basis av dette identifisere aktuelle problemstillinger som det er nødvendig å gå videre inn i (hovedstudie).

Rapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten.

Dokumentgjennomgang

Sammenstillingen baserer seg på en gjennomgang av rundt 100 dokumenter. Disse fokuserer i stor grad på utfordringer hvor det er behov for forbedring. Utfordringene er systematisert i åtte tema knyttet til tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging. Utvalgte utfordringer er identifisert og tilhørende problemstillinger definert.

Rapporten gir et grunnlag for valg av problemstillinger for nærmere utdyping i en hovedstudie. I tillegg utgjør den et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes både internt hos oss og i næringen for øvrig. Operatører og leverandører kan benytte rapporten til kontinuerlig forbedring av egen vedlikeholds- og barrierestyring.