HMS-svakheter som påvirker sikker oppstart og drift kan oppstå i alle prosjektfaser. Utfordringen er å fange opp slike svakheter så raskt som mulig og sikre at nødvendige tiltak er på plass.

IKM Acona har på oppdrag av Ptil sett på om styring og oppfølgingen av utbyggingsprosjekter i gjennomføringsfasen kan gjøres mer målrettet for å redusere risiko og forebygge ulykker, under oppstart, og i driftsfasen, ved å bruke indikatorer, sjekkpunkter og referansedata.

Rapporten viser også til læringspunkter, erfaringer og god praksis fra industrien.

Gjennomføringsfasen

Rapporten er en del av en triologi og er en videreføring av to tidligere studier.

Les: Tre studier om utbyggingsprosjekter (13.9.2023)

Den første rapporten (2019) gikk i dybden på og omfattet læring fra tre tidligere utbyggingsprosjekt på norsk sokkel.

I forrige rapport (2022) så en på og identifiserte og indikatorer for problemstillinger i planleggingsfasen frem til utbyggingsbeslutning (DG3) med relevans for helse, miljø og sikkerhet i oppstart og drift.

I den siste rapporten (2023) ser en tilsvarende på indikatorer og problemstillinger i gjennomføringsfasen, fra DG3 til oppstart av anlegget.

Alle rapportene understreker at selskapenes arbeid i planlegging og gjennomføring av prosjekter har betydning for kvalitet, sikkerhet og arbeidsmiljø i det ferdige produktet.

Systematikk

Rapporten som nå foreligger foreslår en systematikk for refleksjoner knyttet til sjekkpunkter for god praksis og problemstillinger i de forskjellige prosjektfasene (rapport kapittel 8).

Dette kan bidra til at eventuelle feil kan identifiseres og redusere risikoen for problemer med sikkerhet, kvalitet, store kostnadsøkninger og forsinkelser i prosjektet.

Metodikken er basert på læring fra prosjekter i gjennomførings- og/eller driftsfasen og innspill fra relevante aktører i industrien.

Indikatorer

Rapporten foreslår indikatorer knyttet til typiske sjekkpunkter i prosjektgjennomføring. Indikatorene er i form av spørsmål som er relevante ved det enkelte sjekkpunkt og er knyttet til temaene:

 1. Kultur – Systemer som sikrer at en organisasjon har en god kultur hvor personell er oppfordret til åpen kommunikasjon, følges opp og ønsker å gjøre de riktige tingene til rett tid
 2. Kompetanse/turn-over – Systemer som sikrer at en organisasjon har riktig kompetanse og at det er kontinuitet i enhver posisjon
 3. Grensesnitt – Systemer som sikrer at en organisasjon har en metodikk for at alle grensesnitt blir behandlet
 4. Endringer/Avvik – Systemer som sikrer at en organisasjon har en metodikk for at alle endringer og avvik blir risikoevaluert, behandlet og dokumentert
 5. Risikosystemer som sikrer at en organisasjon har en metodikk for at alle risikoer er definert, vurdert, behandlet og dokumentert
 6. Underleverandører – Systemer som sikrer at en organisasjon ivaretar oppfølging av alle leverandører og underleverandører som en del av den overordnete prosjektorganisasjonen.
 7. Stakeholders involvering – Systemer som sikrer at en organisasjon har en metodikk for at alle stakeholdere er involvert og hvor nødvendig kommunikasjon er ivaretatt under de forskjellige fasene av prosjektet
 8. Norsk regelverk/utenlandske aktører – Systemer som sikrer at en organisasjon har forstått at det norske regelverket er forstått og at dette blir etterfulgt i hele prosjekt organisasjonen, inkludert leverandører og underleverandører
 9. Ny teknologi – Systemer som sikrer at en organisasjon har en metodikk for at enhver ny teknologi som tas i bruk er grundig evaluert, risikovurdert, dokumentert og kommunisert til prosjekt organisasjonen
 10. Involvering av drift – Systemer som sikrer at en organisasjon har ivaretatt at driftsorganisasjonen er tilstrekkelig involvert i prosjektet og er med på avgjørelser som kan ha påvirkning på driften
 11. Klargjøring for drift – Systemer som sikrer at en organisasjon kan starte opp installasjonen med alle systemer på en effektiv og sikker måte.