Mangelfullt og manglende vedlikehold har ofte vist seg å være en medvirkende årsak til storulykker. Storulykkepotensialet gjør at sikkerhetsarbeidet generelt og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr blir lagt stor vekt på i petroleumsvirksomheten.

På oppdrag fra Ptil har DNV gjennomført en studie sammenstiller informasjon om aktørenes vurdering av vedlikeholdets effekt, hvordan aktørene evaluerer vedlikeholdet systematisk på grunnlag av registrerte data for ytelse og teknisk tilstand for innretninger eller deler av disse, og hvordan evalueringen brukes til kontinuerlig forbedring av vedlikeholdsprogrammet.

Studien har vært avgrenset til operatører for faste innretninger på norsk sokkel og har lagt vekt på mulighetene for forbedring av sikkerheten samt de risikoene og usikkerhetene manglende og mangelfullt vedlikehold kan innebære.