Hovedintensjonen med rapporten er å gi status med hensyn til utvikling, testing og bruk av vismuthlegering (bismuth, Bi) som brønnbarrieremateriale for brønner på norsk sokkel.

Reflekt har ikke blitt bedt om og har heller ikke til hensikt å gi noen mening om, de ulike teknologiene og egnetheten til vismutlegering som brønnbarrieremateriale. Beskrivelsene av leverandørenes teknologier i denne rapporten bør ikke tolkes som noen vurdering av teknologien eller kvaliteten på de pågående kvalifiseringsprosessene.

I henhold til regelverket (aktivitetsforskriften 88 Sikring av brønner) er det et krav at alle brønner skal sikres før de forlates, slik at brønnintegriteten ivaretas.

Den konvensjonelle måten å plugge brønner på er å bruke portland-sement, og industrien har lang erfaring med sement for boring og brønnapplikasjoner, inkludert PP&A.

En av de nye teknologiene som for tiden undersøkes, er bruken av vismutlegeringer som brønnbarriere-materiale. Vismutlegering kan implementeres ved bruk av wireline/elektrisk line og er derfor mulig uten bruk av boreinnretning.

Per i dag har vismutlegering blitt kvalifisert og brukt av én operatør som brønnbarrieremateriale i brønner med lavt differensialtrykk og lav omgivelsestemperatur.

Følgende selskaper har bidratt med kunnskap og innsikt til denne rapporten: Aker BP, Total Energies, BiSn, Interwell, ISOL8 og Wellstrøm. SWIPA (Subsurface Well Integrity and Plug & Abandonment), et konsortium bestående av SINTEF, NORCE, NTNU, IFE og UiS, har også bidratt.