Kunnskapen opparbeidet gjennom prosjektet er ment å bidra til risikoreduksjon gjennom utvikling og kontinuerlig forbedring av automatiserte systemer i petroleumsindustrien.

Rapporten er en videreføring av en forstudie gjennomført av Sintef i 2021, som omhandlet rapportering av hendelser i automatiserte systemer i boreoperasjoner.

Forstudien avdekket blant annet at hendelser og nesten-hendelser ikke fanges opp i tilstrekkelig grad, samt at borere allerede er høyt belastet med sine ansvar/oppgaver og dermed ikke bør pålegges ytterligere rapporteringskrav. En av anbefalingene fra forstudien var derfor å se på muligheter for økt tilrettelegging for automatisert rapportering og standardisering av behandlingen av hendelsesdata.

Med utgangspunkt i dette har Sintef vurdert og beskrevet muligheter og forutsetninger, herunder metoder og tekniske løsninger, knyttet til automatisert rapportering av feil og hendelser. Rapporten vurderer relevante initiativer og teknologier for innsamling, bearbeiding og deling av hendelsesdata fra andre sektorer og bransjer. Videre belyses dette ytterligere gjennom to casestudier: én for automatiserte boresystemer og én for kritiske sikkerhetssystemer topside.

Basert på funnene i rapporten er det gitt 12 anbefalinger til næringen, tre til Ptil samt noen forslag til videre kunnskapsinnhenting. Anbefalingene til næringen er i stor grad knyttet til standardisering, datakvalitet og behov for instrumentering, og eierskap til data. Anbefalingene til Ptil omhandler terskel for rapportering, kriteriene for RNNP og dokumentasjon av uavhengighet.

Behov for videre kunnskapsinnhenting er knyttet til mulighet for simulering av feilscenarioer for å danne virtuelle datagrunnlag, mulighet for felles erfaringsdatabaser for sikkerhetskritisk utstyr, samt vurdering rundt mulige gevinster ved å rapportere på et lavere nivå enn i dag, for eksempel at tilløp til hendelser og mindre alvorlige hendelser også vurderes rapportert.