Rapporten oppsummerer fakta omkring utvinningstillatelsenes arbeid med storulykkesrisiko og arbeidsmiljø. Arbeidet har hatt som formål å identifisere forbedrings- og bevaringstiltak.

Rapporten er tenkt brukt til læring og forbedring både hos næringen og hos myndighetene. I tillegg vil rapporten være del av kunnskapsgrunnlaget for den kommende Stortingsmeldingen om arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Utredningen dekker utvinningstillatelser i alle faser av petroleumsvirksomheten fra leteboring til fjerning, og selskapene som har tatt del i utredningen anses å dekke et representativt utvalg av ulike typer rettighetshavere på norsk sokkel.

Utredningen har vist at rettighetshavere har et positivt bidrag til å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå på sokkelen. Det er flere eksempler hvor rettighetshavernes bidrag i en utvinningstillatelse har påvirket operatørens arbeid med storulykker og arbeidsmiljø i positiv forstand. Dette gjelder særlig i de tidlige fasene før drift. Det er også mange eksempler på deling av erfaringer og problemstillinger knyttet til storulykke og arbeidsmiljø i og mellom utvinningstillatelser.

Alle utvinningstillatelser har etablert samhandlingsarenaer med formelle komitémøter, L2S, storulykkes-arbeidsseminar, partnerforum, HMS- og ledelsesinspeksjon og partnerrevisjoner. I utredningen er det tegnet et bilde av at rettighetshaverens påvirkning på operatørens arbeid med storulykke og arbeidsmiljø, i all hovedsak skjer gjennom samhandling i under-komitéer og mindre formaliserte arenaer og ikke gjennom avstemming i styringskomitéen. Storulykke har betydelig mer oppmerksomhet enn arbeidsmiljø blant rettighetshaverne.

Vi har forventing til at rettighetshaverne vurderer utredningens lærepunkter og anbefalinger som del av utvinningstillatelsenes arbeid med storulykkesrisiko og arbeidsmiljø.

Utvinningstillatelse

Tillatelse som gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster innenfor tillatelsens angitte geografiske område. Rettighetshaverne blir eiere av den petroleum som produseres. En utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller deler av blokker og regulerer de deltakende selskapers rettigheter og plikter i forhold til staten.

Operatørselskap (operatør)

Ved tildeling av utvinningstillatelse skal departementet utpeke en operatør blant rettighetshaverne i utvinningstillatelsen. Operatøren forestår den daglige ledelsen av petroleumsvirksomheten på vegne av rettighetshavergruppen. (I enkelte tilfeller kan det likevel utpekes en operatør som ikke er rettighetshaver i den aktuelle utvinningstillatelsen.)

Rettighetshaver

En rettighetshaver er et selskap som har en utvinningstillatelse tildelt under petroleumsloven. Det er som regel flere rettighetshavere innenfor en utvinningstillatelse, men bare en av rettighetshaverne utpekes som operatør. Alle rettighetshaverne plikter å bidra aktivt i utvinningstillatelsen, blant annet ved å påse at operatøren har god styring på aktivitetene.