Skattefordeler knyttet til nye prosjekter med Plan for utbygging og drift (PUD) i løpet av 2022, gjør at et stort antall prosjekter nå er under vurdering for utbygging. Dette medfører økt etterspørsel, tidsnød og press i markedet.

Denne studien undersøker om det er mulig å finne indikatorer som kan brukes til å identifisere HMS-utfordringer som kan ha betydning for sikker oppstart og drift, allerede i planleggingsfasen fram mot PUD.

Indikatorer

Studien presenterer en rekke ulike indikatorer som kan være med på å karakterisere utbyggingsprosjekter. Disse er valgt for å kunne peke ut områder innen et prosjekt som krever ekstra oppfølging, eller som framstår som krevende.

Indikatorene kan benyttes både for enkeltprosjekter og til å vise forskjeller og sammenhenger i en portefølje av prosjekter.

Indikatorene dekker ulike områder og gir sammen en oversikt over prosjektet sett fra flere vinkler:

  • HMS
  • Prosjektets kompleksitet
  • Modenhet ved beslutningstidspunkt
  • Kompetanse
  • Realisme i mål og ambisjoner
  • Involvering av stakeholdere
  • Styringssystem
  • System for oppfølging
  • Rammevilkår

HMS i planleggingsfasen

HMS i gjennomføring og drift henger nøye sammen med planlegging. I tidligere rapporter har IKM Acona vist at det er en sterk sammenheng mellom modenhet av beslutningsunderlag og HMS-ytelse og kvalitet i prosjektet.

Utredning av feltutbyggingsprosjekter på norsk sokkel

I 2018 og 2019 gjennomførte IKM Acona en utredning av utbyggingsprosjektene på feltene Goliat, Aasta Hansteen og Ivar Aasen. Utredningen inneholder mange gode lærepunkter både for oljeselskapene, leverandørene og myndighetene.

Les mer: Utredning av feltutbyggingsprosjekter på norsk sokkel

Målgruppe

Studien er nyttig både for rettighetshavere, operatører, myndigheter og andre interessenter i utbyggingsprosjekter. Indikatorene er ikke ment å utgjøre en fullstendig prosjektgjennomgang, men er et nyttig bidrag inn i dette.  

Utbyggingsfasen

Selv om denne studien setter søkelys på HMS-utfordringer i planleggingsfasen fram mot PUD, kan enkelte indikatorer være relevante også i utbyggingsfasen av prosjekter. Ptil setter nå i gang arbeid med en egen studie om dette, som skal gjennomføres i 2022.