Mange bedrifter i petroleumsindustrien viser en økende interesse for kognitiv teknologi, fordi slik teknologi kan bidra til at sikkerhetskritiske oppgaver utføres på en mer effektiv, sikker eller bærekraftig måte. Dette medfører også at en del tekniske, organisatoriske og menneskelige utfordringer må løses for å realisere potensialet som kognitiv teknologi gir.

I arbeidet med studien er det innhentet og sammenstilt kunnskap om utvikling og implementering av kognitiv teknologi i sikkerhetskritiske operasjoner innen høyrisikoindustri, primært petroleumsindustrien.

Kunnskapen er hentet fra forskningslitteratur, næring og myndigheter.

Problemstillingene som er undersøkt:

  • Hva er kognitiv teknologi i petroleumsnæringen i Norge i dag? 
  • Hvordan samhandler mennesket og kognitiv teknologi?
  • Hva er sluttbrukers rolle i utviklingen av kognitiv teknologi?
  • Hvilke premisser gjelder for arbeid med kognitiv teknologi i dag?