Digitalisering har i de senere år gitt muligheter for bedre overvåking av konstruksjoners sikkerhet. Slik digitalisering inkluderer trådløse sensorer, datainnsamling og databehandling, digitale tvillinger og maskinlæringsalgoritmer for skadedeteksjon. Til sammen har dette fått navnet «Structural health monitoring» (SHM) på engelsk, som kanskje kan oversettes til «Monitorering av konstruksjoners helse».

Rambøll har utført en studie for Petroleumstilsynet av digitale løsninger for ivaretakelse av konstruksjoners sikkerhet, med fokus på understell av innretninger. I rapporten ser de på mulighetsrommet for bruk av digitale løsninger for å bedre kunne innhente tidlig informasjon om endringer i konstruksjoners tilstand, digitale tvillinger og metoder for å identifisere hvor eventuell skade er lokalisert.

Tema som inngår i studien er metoder for kontinuerlig tilstandsovervåking (monitorering), digitale tvillinger, «structural health monitoring» (SHM), kunstig intelligens (AI), maskinlæring samt å identifisere i hvilken grad tilgjengelig data blir brukt i dag.

Studiet bygger på flere tidligere prosjekter innen tilstøtende områder, både fra Petroleumstilsynet og andre lands myndigheter innen olje og gass.

Bedre oversikt

Digitale metoder for å overvåke konstruksjoners sikkerhet kan gi en bedre oversikt over tilstand og kan videre bidra til redusert risiko. Dette prosjektet bidrar til å belyse hvilke metoder som eksisterer og hvordan disse best kan anvendes, basert på et 5-nivås rammeverk for implementering av digitale teknologier.

Systematisering av informasjon om konstruksjoner

I løpet av en konstruksjons liv blir mye informasjon gjort tilgjengelig fra design, fabrikasjon, installasjon, drift, inspeksjon, modifikasjon og hendelser. Der er et stort potensial for å bedre måle og systematisere slik informasjon i løpet av levetiden. En bedre systematisering av slik informasjon, samt å benytte digitaliserte løsninger som digitale tvillinger, gir økt og bedre informasjon om konstruksjonenes integritet. Dette kan bidra til å øke sikkerheten av konstruksjoner.

Utvikling av ny teknologi

Nye digitale teknologier som digitale tvillinger, bildeprosessering, kunstig intelligens, maskinlæring, systemidentifikasjon, skadedeteksjon, SHM og populasjonsbasert SHM er i sterk utvikling og kan bli et viktig bidrag til forbedret ivaretakelse av konstruksjoners sikkerhet. Vi mener at en med god kompetanse om slike metoder, systemer og verktøy kan forbedre ivaretakelsen av sikkerheten for konstruksjoner, og at denne rapporten bidrar til kunnskap om disse teknologiene.

Kontinuerlig forbedring

Petroleumstilsynet setter krav til at forhold som er av betydning for en helse- og sikkerhet skal overvåkes og holdes kontinuerlig under kontroll (sf §19 om innsamling, bearbeiding og bruk av data, if §17 om instrumentering og overvåking, af § 31 om overvåking og kontroll). I tillegg skal en kontinuerlig identifisere prosesser, aktiviteter og produkter hvor der er behov for forbedring og iverksette slike tiltak. Denne rapporten bidrar med kunnskap om mulige metoder for forbedring.