DP-system er normalt designet for å motvirke statiske og saktevarierende krefter, og responderer ikke på førsteordens bølgekrefter fra drag og massetreghet. Disse kreftene kan være store, men har så liten periode at varigheten av lasten, i hver retning, normalt er for kort til å initiere noen signifikant bevegelse.

Til tross for dette er en del hendelser med tap av posisjon forklart ut fra bølgelaster.

I 2021 ble det gjennomført en studie av to forskjellige DP-opererte semier i operasjonelle sjøtilstander, som konkluderte med at lavfrekvente bølgedriftkrefter kan gi tap av posisjon, Sintef rapport 2021.

Dette arbeidet ble videreført i 2022, med en studie av sannsynlighet for å kunne holde posisjon for gitte sjøtilstander (Hs og Tp), for de samme DP-opererte semiene som ble benyttet i den første studien.

Som det fremgår av tabellene i kapittel 5 i studierapporten, er det liten sannsynlighet for at de studerte semiene skal kunne opprettholde posisjon i steile sjøtilstander.

Resultatene fra arbeidet er kun gyldig for de studerte modeller, men metodikken er anvendbar for beslektede skrogformer.

Den presenterte tilnærmingen vurderes å gi et egnet underlag for fastsetting av avbruddskriter, som kan forhindre bølgeindusert tap av posisjon for DP-opererte innretninger.

Rapporten er på engelsk.