Ptil har de siste årene hatt en del tilsyn med oppfølging av alarmsystem, både på boreinnretninger, landanlegg og på produksjonsinnretninger, der vi har avdekket at alarmsystemene ikke møter krav. Videre har vi i andre tilsyn sett at det ofte forekommer høye alarmrater og mange stående alarmer.

Dette tyder på at det kan være mangler både ved oppfølgingen av systemene og forståelsen av hvilke virkninger høye alarmrater og mange stående alarmer kan ha på arbeidsforholdene til operatørene i kontrollrommene og deres muligheter til å forstå og håndtere situasjoner som er under utvikling.

I 2021 gjennomførte vi tilsyn med kontrollrommene på de fleste norske innretningene og landanleggene – til sammen 54 kontrollrom – for å verifisere at operatørselskapene følger opp alarmsystemene og arbeidsforholdene for operatørene i kontrollrommene i samsvar med regelverk og selskapets interne krav. Hver enkelt tilsyn ble oppsummert i en egen tilsynsrapport (se nederst på siden).

Våre observasjoner fra tilsynsserien er nå oppsummert i en felles rapport.

Målet med rapporten er å formidle informasjon til næringen som grunnlag for å utvikle kompetanse og videre forbedringer i oppfølgingen av alarmsystemer og arbeidsforholdene til operatørene i kontrollrommene.